Snukiškienė I. (2020) “Truth in Language: Textual Data Analysis”, Vilnius University Open Series, (5), pp. 416-432. doi: 10.15388/VLLP.2020.21.