Snukiškienė I. “Truth in Language: Textual Data Analysis”. Vilnius University Open Series, no. 5, Dec. 2020, pp. 416-32, doi:10.15388/VLLP.2020.21.