(1)
Jokubaitis A.; Lopata R. STATESMAN: PRETENSION TO ANALYSIS OF CONCEPT. POL 2015, 56, 57-80.