2 (74) tomas P. 2. (2014). INFORMATION FOR AUTHORS. Politologija, 74(2), 0-0. https://doi.org/10.15388/Polit.2014.2.3632