Jokubaitis A., and Lopata R. “STATESMAN: PRETENSION TO ANALYSIS OF CONCEPT”. Politologija, Vol. 56, no. 4, Jan. 2015, pp. 57-80, doi:10.15388/Polit.2009.4.8390.