KAIP ATSIKRATYTI SUBJEKTO? APIE KELETĄ NIETZSCHE’S SUBJEKTIŠKUMO KRITIKOS ASPEKTŲ
History of Philosophy
Margus Vihalem
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2011.0.1301
PDF

How to Cite

Vihalem M. (2011). KAIP ATSIKRATYTI SUBJEKTO? APIE KELETĄ NIETZSCHE’S SUBJEKTIŠKUMO KRITIKOS ASPEKTŲ. Problemos, 80, 158-171. https://doi.org/10.15388/Problemos.2011.0.1301

Abstract

Straipsnyje analizuojama subjekto (kartais vadinamo savastimi) samprata Friedricho Nietzsche’s filosofijoje, remiamasi tekstais, susijusiais subjekto samprata, ypač gausybe pomirtinių fragmentų, paskelbtų kaip Nachlass Colli ir Montinari kritiniame leidime. Straipsnyje tvirtinama, jog subjekto reikšmės klausimas užima reikšmingą vietą Nietzsche’s filosofijoje ir yra būtinas jo valios valdyti morfologijos supratimo pamatas. Iškilaus filosofo pateikiama subjekto sąvokos kritika yra dažnai nuvertinama dėl šio klausimo fragmentiškumo jo raštuose. Straipsniu siekiama vėl pristatyti Nietzsche’ę kaip vieną iškiliausių šiuolaikinės antisubjekyvistinės mąstysenos proponentų ir parodyti, kodėl šio mąstytojo pateikiama subjekto sampratos kritika yra integrali dvidešimtojo amžiaus kritinės minties dalis.
Pagrindiniai žodžiai: Nietzsche, subjektas, subjektiškumas, savastis.

How to Get Rid of the Subject? On Some Aspects of Nietzsche’s Critique of Subjectivity
Margus Vihalem

Summary
The article deals with the concept of the subject (also referred to as the self) in Friedrich Nietzsche’s philosophy and is based on a range of texts relating to the concept of the subject, especially his numerous posthumous fragments gathered as Nachlass in Colli/Montinari’s critical edition. The article argues that the question of the subject’s place and meaning in general carries crucial weight in Nietzsche’s thinking and forms an indispensable basis for understanding his morphology of the will to power. The importance of his critique of the concept of the subject is in fact largely overlooked, due to the fragmented treatment of this topic in his writings. This article is an attempt to re-establish Nietzsche as one of the most eminent proponents of the modern anti-subjectivist thinking and serves to indicate why his critique of the concept of the subject plays an integral role in the 20th century critical thinking.
Keywords: Nietzsche, subject, subjectivity, self.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy