KAPITALIZMAS KAIP LIGA A. MACEINOS SOCIALINIAME TEISINGUME
Antano Maceinos 100-osioms gimimo metinėms
Albinas Plėšnys
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2008.0.1996
PDF

How to Cite

Plėšnys A. (2008) “KAPITALIZMAS KAIP LIGA A. MACEINOS SOCIALINIAME TEISINGUME”, Problemos, 740, pp. 65-76. doi: 10.15388/Problemos.2008.0.1996.

Abstract

Straipsnyje aptariama Antano Maceinos knygoje Socialinis teisingumas pateikta kapitalizmo socialinių pasekmių analizė ir teisingesnės socialinės tvarkos gairės. Jas Maceina formuluoja remdamasis popiežiaus Leono XIII enciklika Rerum novarum bei popiežiaus Pijaus XI enciklika Quadragesimo anno. Kapitalizmą Maceina traktuoja kaip socialinę ligą, nurodydamas tos ligos sukėlėją, simptomus ir galimus gydymo būdus. Remdamasis tarpukario laikotarpiu ypač populiaria gyvenimo filosofijos rėmuose susiklosčiusia humanitarinių mokslų pažinimo teorija, socialinės ligos priežastimi jis laiko kapitalizmo dvasią, kuri Europos kultūroje atsirado dėl Aristotelio filosofijos įsivyravimo. Anot Maceinos, ligą galima išgydyti atkūrus visuomenėje krikščionišką nuosavybės ir darbo supratimą. Socialinės problemos sprendimą jis sieja su krikščioniškosios pasaulėžiūros atkūrimu, su dvasinės žmogaus orientacijos formavimu, bet ne su valstybinės struktūros ar santvarkos reforma. Čia jis remiasi įprasta humanitarinių mokslų pažinimo teorijos nuostata, kad dvasiniai reiškiniai lemia materialiuosius, bet ne atvirkščiai, kitaip tariant, dvasiniai reiškiniai yra ekonominę kultūros sritį formuojanti priežastis.
Pagrindiniai žodžiai: bendruomeninis gėris, kultūra, kapitalizmo dvasia, nuosavybė, nuosavybės turėjimas, nuosavybės naudojimas, pasaulėžiūra, socialinis teisingumas.

Capitalism as a Disease in A. Maceina’s Social Justice
Albinas Plėšnys

Summary
The article discusses the analysis of social outcomes in capitalism and milestones for a more just social order in Antanas Maceina’s book “Social Justice”. Maceina formulates them referring to pope Leon XIII encyclical “Rerum novarum” and pope Pius XI encyclical “Quadragesimo anno”. While approaching capitalism as a social disease, Maceina indicates cause, symptoms and possible ways of treatment. Referring to the (especially popular in the interwar period) epistemology of human sciences, established in the frames of life philosophy, the cause of the disease is considered to be the capitalist spirit that emerged in European culture because of Aristotle’s philosophy predomination. According to Maceina, the disease could be cured by restoring the Christian concepts of property and work in society. The solution of the social problem is related to the restoration of the Christian world outlook, to formulating human spiritual orientation, and not to the reform of a state structure or regime. Herein he refers to the usual epistemology of human sciences that spiritual phenomena predetermine the material ones and not vice versa; in other words, spiritual phenomena are the cause that formulates the economic part of culture.
Keywords: commonwealth, culture, spirit of capitalism, property, private property, property usage, world outlook, social justice.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy