KŪNAS IR REIKŠMĖ J. L. NANCY KNYGOJE "CORPUS"
Fenomenologija
Audronė Žukauskaitė
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2007..2539
PDF

How to Cite

Žukauskaitė A. (2007). KŪNAS IR REIKŠMĖ J. L. NANCY KNYGOJE "CORPUS". Problemos, 71, 59-67. https://doi.org/10.15388/Problemos.2007.2539

Abstract

Straipsnyje analizuojama Jeano Luco Nancy knygoje Corpus suformuluota kūno samprata, nurodoma jos priklausomybė nuo fenomenologinės Emmanuelio Levino ir Maurice’o Merleau-Ponty tradicijos. Straipsnyje taip pat siekiama atskleisti Nancy kūno sampratos radikalumą, jos artimumą tiek Jacques’o Derrida įteisintoms rašymo, paskirstymo erdvėje temoms, tiek Gilles’o Deleuze’o ir Felixo Guattari sukurtai materialistinei kūno koncepcijai. Nancy kūną siekia išlaisvinti nuo reikšmės ir bet kokio organizavimo principo. Tačiau norėdamas paaiškinti, kaip kūnai egzistuoja, jis priverstas išrasti naujas sąvokas: išstatymas, kūnų paskirstymas erdvėje, areališkumas, technē, kūrimas be kūrėjo. Būtent pastaroji sąvoka leidžia Nancy projektą vadinti „krikščionybės dekonstrukcija“; kita vertus, ši sąvoka savotiškai kompromituoja Nancy teorijos radikalumą, atskleisdama bet kurios kūno filosofijos priklausomybę nuo krikščioniškosios tradicijos.
Pagrindiniai žodžiai: fenomenologinis suvokimas, prisilietimas, kūnas, technē, krikščionybės dekonstrukcija.

Body and Signification in J.-L. Nancy’s Corpus
Audronė Žukauskaitė

Summary
The author explores the notion of the body in Jean-Luc Nancy’s Corpus. On the one hand, she shows how Nancy’s project still depends on the phenomenological tradition of Emmanuel Levinas and Maurice Merleau-Ponty. On the other hand, she seeks to demonstrate the radical character of this notion and its similarity to Jacques Derrida’s concept of writing and spacing as well as to the materialistic concept of the body elaborated by Gilles Deleuze and Felix Guattari. This similarity is based on the assumption that the body could be thought of and described as beyond any meaningful principle of organization. In order to explain how such bodies exist, Nancy is forced to invent new concepts such as spacing out, expeausition, areality, technē, creation without creator. It is exactly the latter concept that enables Derrida to describe Nancy’s project as “deconstruction of Christianity”. This concept also indicates a compromise in Nancy’s radical thinking, revealing that any “philosophy of the body” in Western thought still belongs to the tradition of Christianity.
Keywords: phenomenological perception, touching, the body, technē, deconstruction of Christianity.

;"> 

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy