KAS YRA NEHIUMISTINĖ PRIEŽASTINGUMO TEORIJA?
Epistemologija
Vytautas Grenda
Published 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2006..4059
PDF

How to Cite

Grenda V. (2006). KAS YRA NEHIUMISTINĖ PRIEŽASTINGUMO TEORIJA?. Problemos, 69, 27-38. https://doi.org/10.15388/Problemos.2006.4059

Abstract

Straipsnyje nagrinėjamos dabartinės analitinės priežastingumo filosofijos kontroversijos. Remiantis paplitusia „hiumiškų“ (D. Hume’o tradicija sekančių) ir „nehiumiškų“ teorijų perskyra, įvardijami pagrindiniai teiginiai, dėl kurių nesutaria šių teorijų autoriai. Pateikiama šių teorijų metafilosofinė analizė, kurioje aptariami hiumiškų ir nehiumiškų principų tarpusavio santykiai. Teigiama, kad lemiamas dalykas nagrinėjamose kontroversijose yra priežastingumo reduktyvizmo priėmimas arba atmetimas.
Reikšminiai žodžiai: priežastingumas, analitinė filosofija, Davidas Hume’as.

WHAT IS A NON-HUMEAN THEORY OF CAUSATION?
Vytautas Grenda

Summary 
The article analyses the controversies in contemporary analytical philosophy of causation. Using the famous distinction between “Humean” and “non-Humean” theories, the main issues that divide them are stated. Carrying out metaphilosophical analysis of these theories, author discusses the relationships between Humean and non-Humean principles. He argues that the crucial issue in the controversies investigated is the acceptance or rejection of reductionism with respect to causation.
Keywords: causation, analytical philosophy, David Hume

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy