[1]
Junutytė L. 2010. GILLES’IS DELEUZE’AS: FILOSOFIJOS SAMPRATA. Problemos. 77, (Jan. 2010), 28-38. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1904.