[1]
Sabolius K. 2021. Beyond Function: Imagination as Semi-Determination. Problemos. 99, (Apr. 2021), 63–79. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.99.5.