[1]
Norkus Z. 2003. Consumer Sovereignty: Theory and Praxis. Problemos. 64, (Jan. 2003), 9-24. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.2003.64.5351.