[1]
MerĨaitis A. 1973. On the Demographic Policy in the European Socialist Countries. Problemos. 12, (Jan. 1973), 88-98. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.12.5528.