[1]
Girnius J. 2003. Letters from Juozas Girnius to Bronius Genzelis. Problemos. 63, (Jan. 2003), 134-149. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.2003.63.6675.