Girnius J. (2003). Letters from Juozas Girnius to Bronius Genzelis. Problemos, 63, 134-149. https://doi.org/10.15388/Problemos.2003.63.6675