Saukaitytė, Dalia. 1982. “Is Thought Outside Language Possible?”. Problemos 27 (September), 37-41. https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.27.6307.