Noreikaitė A. (2019) “Why Ethics Needs Metaphysics?”, Problemos, 960, pp. 8-22. doi: 10.15388/Problemos.96.1.