Girnius J. (2003) “Letters from Juozas Girnius to Bronius Genzelis”, Problemos, 630, pp. 134-149. doi: 10.15388/Problemos.2003.63.6675.