Ożóg-Winiarska Z. (2015). Karol Brzozowski’s Poem about “Our Land”. Respectus Philologicus, 27(32), 104-114. https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2015.27.32.11