Kazlauskienė Vitalija. 2020. “Actual Decomposition of the L2 French Noun Phrase in the Predicate Construction in the Final Written Examination”. Taikomoji Kalbotyra, no. 14 (June), 39-49. https://doi.org/10.15388/Taikalbot.2020.14.4.