Kazlauskienė V. (2020) “Actual decomposition of the L2 French noun phrase in the predicate construction in the final written examination”, Taikomoji kalbotyra, (14), pp. 39-49. doi: 10.15388/Taikalbot.2020.14.4.