Kavaliauskaitė-Vilkinienė Viktorija. “Politeness Speech Acts in the Speech of Children: Pragmatic Mistakes and Acquisition”. Taikomoji kalbotyra, no. 12 (June 21, 2019): 97-124. Accessed October 6, 2022. https://www.journals.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/17234.