Steigimosi laisvė po Cartesio bylos: ES inkorporavimo doktrinos trūkumas ir to padariniai
-
Robertas Čiočys
Published 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Teise.2010.0.231
PDF

How to Cite

Čiočys, R. (2010) “Steigimosi laisvė po Cartesio bylos: ES inkorporavimo doktrinos trūkumas ir to padariniai”, Teisė, 750, pp. 143-158. doi: 10.15388/Teise.2010.0.231.

Abstract

This article defines private international law doctrines of incorporation and real seat and then turns to the analysis of freedom of establishment guaranteed by the EC Treaty. The article analyses judgments of the European Court of Justice, interpreting the freedom of establishment in cases where companies tried to transfer their seats across frontiers, especially in light of the newest judgment in this area in the Cartesio case. The analysis of case law shows the link between the freedom of establishment and private international law doctrines. The article is concluded by a discussion of opportunities that free­dom of establishment provides for companies, alternatives for cross-border business restructurings and implications of rising number of these activities.

Straipsnyje apibūdinamos tarptautinės privatinės teisės taikomos inkorporavimo ir buveinės doktri­nos ir tada analizuojama EB steigimo sutarties garantuojama steigimosi laisvė. Aptariama Europos Tei­singumo Teismo praktika interpretuojant steigimosi laisvę bylose, kai bendrovės bandė perkelti buveinę už valstybės ribų. Atsižvelgiant į tai, kaip supratimą keičia naujausia byla šioje srityje − Cartesio. Teis­mo praktikos analizė parodo steigimosi laisvės ir tarptautinės privatinės teisės doktrinų ryšį. Straipsnis baigiamas aptariant galimybes, kurias bendrovėms suteikia steigimosi laisvė, ir alternatyvas, kuriomis jos gali pasinaudoti, siekdamos pertvarkyti verslą, kai tai apima kelias valstybes, bei šio reiškinio dažnė­jimo padarinius.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy