Užsienio kalbos kompetencijų aktualumas veiklos pasaulio kontekste aukštojo mokslo institucijos absolventų požiūriu
Kalbų didaktika
Virginija Tuomaitė
Published 2015-02-06
https://doi.org/10.15388/Verb.2014.5.5014
PDF

How to Cite

Tuomaitė V. (2015) “Užsienio kalbos kompetencijų aktualumas veiklos pasaulio kontekste aukštojo mokslo institucijos absolventų požiūriu”, Verbum, 50, pp. 264-278. doi: 10.15388/Verb.2014.5.5014.

Abstract

Užsienio kalbų kompetencija yra viena iš bendrųjų kompetencijų, reikalingų XXI amžiaus globalios žinių visuomenės piliečiui, bendraujančiam ir bendradarbiaujančiam tarptautinėje sociokultūrinėje, profesinėje ir akademinėje erdvėje mokymosi visą gyvenimą paradigmoje. O užsienio kalbų kompetencijos plėtojimas yra neatsiejama universitetinio lavinimo dalis. Straipsnis skirtas užsienio kalbos kompetencijų plėtojimo aukštojo mokslo institucijoje problemos nagrinėjimui ir užsienio kalbos kompetencijos plėtojimo aukštojo mokslo institucijoje turinio modernizavimui (atnaujinimui). Nagrinė- jamos problemos kontekstas ir aktualumas aptariamas remiantis Europos Sąjungos (ES) švietimo ir kalbų politikos bei Lietuvos švietimo ir kalbų politikos dokumentų atliktos analizės pagrindu, juose skelbiamų direktyvų, rekomendacijų, nuostatų, išvadų palyginimu. Straipsnyje pristatoma absolventų požiūrio į užsienio kalbos kompetencijų aktualumą (svarbą) veiklos pasaulyje empirinio tyrimo rezultatų analizė. Šios analizės pagrindu pateikiamas apibendrinimas, pagrindžiama užsienio kalbos kompetencijų plėtojimo aukštojo mokslo institucijoje turinio modernizavimo būtinybė, siūlomi turinio modernizavimo komponentai bei rekomendacijos tolimesniems tyrimams, skirtiems egzistuojan- čiai problemai spręsti.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy