Vertimo studijos eISSN 2029-7033

2020, vol. 13, pp. 58–69 DOI: https://doi.org/10.15388/VertStud.2020.4

Morfologiškai sudėtingų būdvardžių su neigiamuoju priešdėliu vertimo problemos

Artūras Ratkus
Vilniaus universitetas
Filologijos fakultetas
Literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų institutas
Institute for Literary, Cultural and Translation Studies
Faculty of Philology
Vilnius University
arturas.ratkus@flf.vu.lt
https://orcid.org/0000-0001-6863-9335

Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos morfologiškai sudėtingų žodžių supratimo ir vertimo problemos. Neretai anglų kalbos būdvardžiai su neigimo priesaga turi savitą reikšmę, kurios negalima prognozuoti vadovaujantis žodžio morfologinės struktūros analize. Vienas tokių sudėtingų atvejų – būdvardis incapable ‚negalintis, negebantis; neįmanomas, netinkamas‘. Straipsnyje argumentuojama, kad šis būdvardis turi savitą reikšmyną ir vartoseną, kuri nepriklauso nuo teigiamosios formos capable ‚gebantis, gabus‘ ir nesusijusi su būdvardžiu able ‚galintis, gebantis‘. Pateikiami specifinės būdvardžio incapable vartosenos įrodymai, kuomet išryškėja jo reikšmė ‚netinkamas‘, neužfiksuota daugelyje žodynų.
Pagrindiniai žodžiai: žodžių daryba, derivacija, neigimo priešdėlis, vertimas, reikšmė, dviprasmybė

Morphologically Complex Adjectives with a Negative Prefix: Translation Problems

Abstract. The article addresses problems of understanding and translation of morphologically complex words. It is not unusual for English adjectives with a negative prefix to have unexpected meanings that cannot be predicted based on examining the adjectives’ morphological structure. One such complex example is the adjective incapable. It is argued that this adjective has a peculiar set of meanings and uses that are independent of the positive form capable and unrelated to the adjective able. The article adduces evidence of specific uses of incapable, in which it showcases the meaning of ‘unfit for, unsuitable’ – not documented in most dictionaries.
Keywords: word building, derivation, negative prefix, translation, meaning, ambiguity

Copyright © 2020 Artūras Ratkus. Published by Vilnius University Press
This is an Open Access article distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

1. Įžanga

Pasaulyje garsios kalbininkės Edith Moravcsik (2013) kalbų tipologijai skirtoje monografijoje nagrinėjamas platus spektras pasaulio kalboms būdingų problemų, įskaitant sintaksės ir morfologijos tipologiją. Trečiasis monografijos skyrius, skirtas sintaksės klausimams, pavadintas Assembling words: Syntactic typology („Žodžių sudėjimas (kartu): sintaksės tipologija“) apeliuojant į tai, kad tipinę sintaksinę struktūrą ar sakinį sudaro du ar daugiau sekoje einančių ir tam tikra tvarka išdėstytų žodžių, saistomų įvairių sintaksinių ryšių ir jungimo būdų. Trečiasis monografijos skyrius, skirtas morfologijos tipologijos klausimams, pavadintas Dissembling words: Morphological typology. Nekvestionuodamas originalo turinio ir norėdamas nenuklysti nuo originalo formuluotės vertėjas turėtų šį pavadinimą išversti taip: „Žodžių slėpimas: morfologijos tipologija“. Vis dėlto atidus vertėjas pastebės, kad šių skyrių pavadinimuose norėta supriešinti dvi kalbos funkcionavimo analizei svarbias sąvokas –jungimą ir skaidymą – o daiktavardis dissembling ‚slėpimas, maskavimas‘ – platesniojo knygos turinio prasmės neatitinkanti sąvoka. Klaidingai įvertinusi suvokiamąjį veiksmažodžių assemble ir dissemble santykį ir vadovaudamasi prielaida, kad veiksmažodis dissemble yra tiesiog neigiamoji assemble forma, monografijos autorė veiksmažodžiui dissemble priskyrė neigiamojo veiksmažodžio disassemble reikšmę (< dis- ‚iš-, nu-‘ + assemble ‚surinkti, sudėti‘). Ši klaida liko nepastebėta net ir akylųjų leidyklos teksto redaktorių.

Šiame straipsnyje nagrinėjamos anglų kalbos morfologiškai sudėtingų darinių suvokimo ir vertimo į lietuvių kalbą problemos ypatingą dėmesį skiriant būdvardžių formoms su neigiamuoju priešdėliu ir galūne -able.

2. Derivatai ir jų reikšmė

Derivacijos priemonėmis išgauti vediniai – derivatai – iš pažiūros nesudaro suvokimo problemos, nes jų reikšmę nusako jų morfologinių komponentų reikšmių suma. Pavyzdžiui, anglų k. būdvardis inorganic ‚neorganinis‘, sudarytas iš neigimo priešdėlio in- ‚ne‘ ir būdvardžio organic ‚organinis‘, turi nuspėjamą savo pagrindinių komponentų sumos reikšmę. Būdvardis edible ‚valgomas‘, pridėjus neigimo priešdėlį in-, virsta būdvardžiu inedible ‚nevalgomas‘, turinčiu savo pamatiniam žodžiui priešingą reikšmę. Vis dėlto toks akivaizdus derivacijos principas, leidžiantis tiksliai prognozuoti derivatų reikšmę, stebimas tik elementariausiais atvejais.

Egzistuoja nemažai derivatų pavyzdžių, kurių reikšmę sunku nuspėjamai susieti su pamatinio žodžio reikšme. Pavyzdžiui, būdvardis inflammable nėra neigiamoji flammable ‚degus‘ forma, nes reiškia ‚labai degus‘. Pridėję in- prie būdvardžio valuable ‚vertingas‘, gausime būdvardį invaluable, reiškiantį ne ‚nevertingas, bevertis‘, bet ‚itin vertingas, neįkainojamas‘. Būdvardžio sensible ‚protingas, blaivus, praktiškas‘ iš pažiūros neigiamoji forma insensible ne paneigia pamatinio žodžio reikšmes, o reiškia ‚be sąmonės, nesuvokiantis, nežymus‘. Būdvardžio famous ‚garsus, žymus‘ iš pažiūros neigiamoji forma infamous nereiškia ‚negarsus, nežymus‘, bet priešingai, reiškia ‚liūdnai pagarsėjęs, blogos reputacijos‘. Tokių porų – išties nemažai.

Kaip jau minėta, šie formantą in- turintys būdvardžiai yra ne tikrieji, o greičiau suvokiamieji derivatai. Nagrinėjamų porų reikšmių skirtumai aiškintini tuo, kad tiek patys pamatiniai žodžiai, tiek jų suvokiamieji derivatai yra skoliniai iš lotynų ir (senosios) prancūzų kalbų, pasiskolinti konkrečia reikšme, arba tokie, kurių reikšmės kito anglų kalbos istorijos eigoje. Kitaip tariant, tai nėra produktyvūs šių dienų anglų kalbos vediniai. Atskirais atvejais tokių skolinių specifine reikšme galima įsitikinti palyginus juos su giminingais žodžiais. Pavyzdžiui, būdvardis inflammable ‚labai degus‘ giminingas veiksmažodžiui inflame ‚uždegti, įsiliepsnoti‘ ir daiktavardžiui inflammation ‚uždegimas‘. Sugretinant šiuos giminingus anglų k. skolinius ir jų reikšmes galima pagrįstai atmesti prielaidą, kad juose randamas dėmuo in- yra neigimo morfema. Tai, kad anglų k. neigimo priešdėlis in- savo forma atitinka būdvardžio inflammable formantą in- (< lot. in- ‚į‘) – tiesiog sutapimas. Tokiais atvejais, kaip ir veiksmažodžio dissemble atveju, bandymas vadovautis žodžio morfologinės struktūros vertinimo intuicija neįsitikinus užfiksuotomis šių žodžių reikšmėmis gali nuvesti vertėją klaidingu keliu.

Net ir tais atvejais, kai žodžių poras nusako ganėtinai taisyklingas derivacijos santykis, neįmanoma visiškai nuspėti to, kiek ir kokios reikšmės ar poreikšmiai nusakys naujus vedinius.

1 lentelėje pateikiamos trijų būdvardžių ir jų neigiamųjų derivatų reikšmės iš Oksfordo mokomojo žodyno Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OALD). Prie būdvardžio credible ‚tikėtinas, patikimas‘ pridėjus neigimo priešdėlį in- tik ši – t. y. pirmoji – jo reikšmė atsispindi neigiamojoje jo formoje ‚neįtikėtinas, neįtikimas‘. Antroji teigiamosios būdvardžio formos reikšmė ‚priimtinas, tinkamas‘ neišlieka neigiamojoje būdvardžio formoje. Tuo pat metu neigiamoji forma incredible įgyja naujas (antrąją ir trečiąją) reikšmes ‚nuostabus, nepaprastas, milžiniškas‘, kurių neturi teigiamoji forma.

OALD žodyne nurodomos trys būdvardžio holy ‚šventas‘ ir trys jo neigiamosios formos unholy reikšmės. Vis dėlto tik antroji teigiamosios formos holy reikšmė išlieka neigiamojo derivato reikšmių inventoriuje: unholy ‚bedieviškas, nedoras‘. Neigiamojo derivato pirmoji ‚žalingas, pavojingas, smerktinas‘ ir trečioji ‚beprotiškas, velniškas‘ reikšmės būdingos tik neigiamajai būdvardžio formai.

Būdvardžio clean ‚švarus‘ ir jo neigiamojo derivato unclean ‚nešvarus‘ reikšmynų palyginimas nedviprasmiškai parodo nesimetrišką šių būdvardžių reikšmių pasiskirstymą: iš trylikos OALD žodyne užfiksuotų pamatinės formos clean reikšmių derivacijoje išlieka tik viena, pirmoji reikšmė, įgijusi formaliosios kalbos atspalvį. Derivato unclean antroji reikšmė ‚nešvarus, blogas, bjaurus‘ – tik neigiamajai formai būdinga reikšmė, neturinti tikslaus teigiamojo atitikmens pamatiniame žodyje.

1 lentelė. Būdvardžių poros ir jų reikšmės

credible

1. that can be believed or trusted
2. that can be accepted, because it seems possible that it could be successful

incredible

1. impossible or very difficult to believe
2. extremely good
3. extremely large

holy

1. connected with God or a particular religion
2. good in a moral and religious way
3. used to emphasize that you are surprised, afraid, etc.

unholy

1. dangerous; likely to be harmful
2. not respecting the laws of a religion
3.
(informal) used to emphasize how bad something is

clean

1. not dirty
2. having a clean appearance and living in clean conditions
3. free from harmful or unpleasant substances
4. with nothing written on it
5. not offensive or referring to sex; not doing anything that is considered bad or wrong
6. not showing or having any record of doing something that is against the law
7.
(informal) not owning or carrying anything illegal such as drugs or weapons
8.
(informal) not having taken drugs or alcohol
9. played or done in a fair way and within the rules
10. having a smooth edge, surface or shape; simple and regular
11. done with skill and in an accurate way
12. with no changes or mistakes in it
13. tasting, smelling or looking pleasant and fresh

unclean

1. (formal) dirty and therefore likely to cause disease
2. considered to be bad, immoral or not pure in a religious way, and therefore not to be touched, eaten, etc.

Iš čia nagrinėjamų pavyzdžių matyti, kad derivacijoje pamatinio žodžio ir vedinio reikšmių ir poreikšmių inventoriai nesutampa, o derivacinių morfemų naudojimas žodžių daryboje savaime nereiškia, kad tokiomis priemonėmis sukurti žodžiai perims visas ar net didžiąją dalį pamatinio žodžio reikšmių. Be to, derivacijos priemonėmis išgauti vediniai gali neprognozuojamai įgyti naujų reikšmių ir poreikšmių. Būtent todėl OALD ir kituose anglų kalbos žodynuose vediniai, sudaryti panaudojant neigimo (ar kitas) derivacines morfemas, pateikiami atskirais antraštiniais žodžiais nepaisant derivacinių morfemų produktyvumo ar iš pažiūros taisyklingo pamatinio žodžio ir vedinio darybos santykio. Šie pavyzdžiai neabejotinai patvirtina ir morfologijos teorinėje literatūroje (pavyzdžiui, Haspelmath ir Sims 2010: 93–94) suformuluotus apibendrinimus dėl derivatų nenuspėjamų savybių, lemiančių tai, kad derivacijos priemonėmis išgautas žodis laikytinas ne savo pamatinio žodžio variantu, o visiškai nauju žodžiu, turinčiu savitą reikšmyną ir vartoseną.

Šios aplinkybės, be abejonės, reikšmingos vertėjams, ieškantiems verčiamojo žodžio morfologiškai sudėtingo atitikmens vertimo kalboje ar bandantiems įvertinti ir vertime teisingai perteikti morfologiškai sudėtingo originalo kalbos žodžio reikšmę.

3. Būdvardžio incapable reikšmė ir vertimas

3.1. Vertimo požiūriu ypač įdomus anglų kalbos būdvardis incapable. Tai – morfologiškai sudėtingas žodis, turintis ne tik neigimo priešdėlį, bet ir morfologiškai probleminį kamieną. Didžiajame anglų kalbų žodyne (Piesarskas 2010: 457) pateikiamos trys šio būdvardžio reikšmės:

1. nesugebantis, negalintis (ko daryti; of)
~ of telling a lie nemokantis meluoti;
actions ~ incapable of justification ‚veiksmai, kurių negalima pateisinti‘

2. silpnas, bejėgis; kvailas

3. teis. neveiksnus, neteisnus (t. p. legally ~)
drunk and ~ teis. girtas ir negalintis tinkamai elgtis

Šios reikšmės ir jų poreikšmiai apima daugelį kontekstų, kuriuose būdvardis incapable tiesiogiai ar netiesiogiai nusako gyvos būtybės (ypač žmogaus, asmens) reikšmę turintį pažymimąjį žodį. Ši vartosena iliustruojama (1) – (5) pavyzdžiuose iš OALD žodyno.

(1) Incapable of speech
Negebantis/negalintis kalbėti

(2) The children seem to be totally incapable of working by themselves.
Atrodo, kad vaikai visiškai nepajėgūs dirbti savarankiškai

(3) He was found lying in the road, drunk and incapable.
Jis buvo surastas gulintis ant kelio, girtas ir nusilpęs/neveiksnus.

(4) If people keep telling you you’re incapable, you begin to lose confidence in yourself.
Jei žmonės nuolat tvirtina, kad tu negabus, pradedi prarasti pasitikėjimą savimi.

(5) This type of arrangement remains valid even if you become mentally incapable.
Šis susitarimas galios, net jei tapsi protiškai neveiksniu.

Vis dėlto, nė viena žodyne pateikiamų reikšmių neatitinka šio būdvardžio reikšmės tokiuose sakiniuose kaip (6),1 kuriame būdvardis incapable nusako negyvo objekto reikšmę turintį pažymimąjį žodį.

(6) The alterations had rendered the premises incapable of beneficial occupation as an office and accordingly the premises were to be rated as a “building undergoing reconstruction”.

3.2. Norint teisingai įvertinti būdvardžio incapable reikšmę tokiuose kontekstuose kaip (6), būtina suprasti jo morfologinę struktūrą ir leksinius ryšius su kitais anglų kalbos žodžiais.

Kaip jau minėta, būdvardyje incapable iš pažiūros išskiriamas neigimo priešdėlis in- ir būdvardžio kamienas capable ‚galintis, pajėgus, gabus, veiksnus‘. Papildomą painiavą lemia tai, kad incapable ir capable galūnė savo forma sutampa su modaliniu būdvardžiu able ‚galintis, gabus‘. Vis dėlto, tai – tik sutapimas, nes būdvardis able ['eibəl] ir galūnė -able [əbl] nėra genetiškai susiję. Būdvardis able yra XIV a. anglų k. skolinys iš senosios prancūzų kalbos, turėjęs reikšmę ‚pakankamai pajėgus/galingas‘ (Hoad 1996: 2). Šio žodžio ištakos siekia lotynų k. būdvardį habilis ‚lengvai laikomas/valdomas‘, išvestą iš veiksmažodžio habēre ‘turėti’.

Būdvardžio (in)capable galūnė -able kilusi iš (senosios) prancūzų k. priesagos -able ir lotynų k. -(ā)bilis, naudojamos būdvardžių daryboje šią priesagą prijungiant prie veiksmažodžio kamieno: plg. lot. capere ‚imti, griebti‘ – capābilis ‚imlus, suvokiantis, protingas‘ ir pan. (Hoad 1996: 2).

Iš to, kad anglų k. būdvardis able ir galūnė -able nėra etimologiškai susiję, išplaukia, kad būdvardis (in)capable nėra būdvardžiu able paremtas šių dienų anglų kalbos vedinys (*incap- + -able). Todėl (in)capable reikšmės negalima aiškinti apeliuojant į būdvardį able ir jo reikšmę. Nepaisant to, kad daugelis dažniausiai vartojamų -able būdvardžių pasiskolinti prieš kelis šimtmečius, šių dienų anglų kalbos būdvardžiai su galūne -able sudaro mišrią žodžių grupę (Marchand 1969: 229–232; Miller 2012a: 181–182; Miller 2012b), į kurią įeina ir nemažai nesenų -able vedinių, atsiradusių per pastaruosius šimtą metų: flyable ‚skraidytinas‘, grillable ‚keptinas grilyje‘, zeroable ‚grąžinamas į pradinę būseną (ties nuliu), anuliuojamas‘ ir kt. Lotyniškos kilmės priesaginiams anglų kalbos vediniams skirtoje specialioje studijoje G. Miller (2012b: 230) konstatuoja, kad produktyvūs galūnę -able turintys šių dienų anglų kalbos derivatai turi kitokias savybes negu senieji -able skoliniai. Būtent toks yra ir nagrinėjamas būdvardis incapable, pasiskolintas iš prancūzų ir lotynų kalbų. Šiaip ar taip, neabejotina, kad -able būdvardžių priesagos produktyvumui šių dienų anglų kalboje turi įtakos ne genetinis, bet suvokiamasis jų ryšys su būdvardžiu able, aktyvuojantis analogijos ir reanalizės psichologinius mechanizmus.

Būtent dėl šių veiksnių vertėjas, nesuradęs tinkamo incapable vertimo žodyne, gali klaidingai įvertinti jo reikšmę bandydamas netinkamai jį susieti su jo teigiamąja forma capable ir būdvardžiu able. Kaip jau minėta, net ir šių dienų anglų kalbos neigiamieji derivatai gali reikšmingai skirtis nuo savo pamatinių formų. Kadangi būdvardis incapable šia forma pasiskolintas iš prancūzų ir lotynų kalbų dar XVI amžiuje (OED), jis nelaikytinas šių dienų anglų kalbos neigiamuoju derivatu nuo capable. Tai yra skolinys, turintis savitą reikšmyną ir vartoseną, iš dalies paveldėtą iš prancūzų ir lotynų kalbų ir iš dalies kitusią per pastaruosius kelis anglų kalbos raidos šimtmečius.

3.3. Kaip nurodoma literatūroje (Hoad 1996: 2; Miller 2012b: 226ff.), daugelio naujų darinių su priesaga -able reikšmė – neveikiamosios rūšies, nors nemažai senųjų skolinių turi veikiamosios rūšies reikšmę (agreeable ‚malonus‘, comfortable ‚patogus‘, durable ‚patvarus, ilgalaikis‘, suitable ‚tinkamas‘). Būdvardžio incapable reikšmei turi įtakos ne tik jį supantis leksinis kontekstas, bet ir jo sintaksinė funkcija. Priklausomai nuo pažymimojo žodžio ir kitų predikatiškai vartojamo būdvardžio incapable argumentų reikšmės, jis dažnai verčiamas ne vienu konkrečiu žodžiu, bet net ir į platesnį būdvardžio pavartojimo kontekstą apeliuojančiu atitikmeniu.

(7) Hand-held devices, limited by design solely to the detection of metal objects and incapable of distinguishing between mines and other metal objects, are not considered to be specially designed for the detection of items controlled by ML4.a.
Nešiojamieji prietaisai, kurie suprojektuoti tik metalo aptikimui, tačiau neatskiriantys minų nuo kitų metalinių objektų, nelaikomi specialiai sukurtais pagal ML4 a punktą kontroliuojamiems gaminiams aptikti.

(8) The current air traffic control infrastructure will probably be incapable of meeting the new challenges relating to the sustainable development of European air transport.
Akivaizdu, kad nepakeitus dabartinės oro eismo valdymo sistemos techninės infra­struk­tūros, įveikti naujų iškylančių tvaraus Europos oro susisiekimo vystymo prob­lemų tikriausiai nepavyks.

(9) The crisis has highlighted the fact that market mechanisms alone are incapable of ensuring that all citizens will enjoy universal access to these rights.
Krizė akivaizdžiai parodė, kad vien tik rinkos mechanizmais neįmanoma užtikrinti, kad visi piliečiai galės naudotis šiomis teisėmis.

(10) […] ensuring that all essential parts of the firearm have been rendered permanently inoperable and incapable of removal, replacement or modification that would permit the firearm to be reactivated in any way.
[...] užtikrinant, kad visos pagrindinės šaunamojo ginklo dalys taptų negrįžtamai nebenaudojamos ir jų nebūtų įmanoma išimti, pakeisti arba modifikuoti taip, kad šaunamąjį ginklą vėl būtų galima naudoti pagal paskirtį.

Šiuose pavyzdžiuose iliustruojami oficialiojoje ES teisės dokumentų talpykloje EUR-Lex aptinkami būdvardžio incapable pavyzdžiai ir jų vertimai.2 (7) pavyzdyje prielinksnine fraze išplėstas predikatinis būdvardis incapable verčiamas vienu žodžiu – veiksmažodžiu neatskiriantys. (8) pavyzdyje vykdoma didesnė sakinio perifrazė. Nors būdvardį incapable verčiant veiksmažodžiu ‚nepavyks‘ sėkmingai perteikiama bendroji originalo prasmė, prarandama mintis, kad negebėjimas įveikti naujus iššūkius susijęs su pamatinėmis oro eismo valdymo sistemos techninės infrastruktūros savybėmis. Verčiant būdvardį (9) ir (10) pavyzdžiuose originalo veikiamosios rūšies konstrukcija pakeičiama konversinėmis (neveikiamosios rūšies) formomis vertime. Vis dėlto, nepaisant egzistuojančių vertimo metodų įvairovės, tokiomis priemonėmis neįmanoma aprėpti visų būdvardžio incapable reikšmių.

3.4. Kaip jau minėta, būdvardis incapable yra ne vien modalinis žodis, nusakantis gyvos būtybės reikšmę turintį pažymimąjį žodį, bet ir negyvo objekto reikšmę turintį žodį. Skaitytojo patogumui (11) pavyzdyje atkartojama aktualioji (6) pavyzdžio dalis.

(11) The alterations had rendered the premises incapable of beneficial occupation as an office [...]
Šie pertvarkymai pavertė patalpas netinkamomis naudoti pagal paskirtį kaip biurą [...]

Šiame pavyzdyje antriniu predikatu einantis būdvardis incapable nusako pažymimojo žodžio premises ‚patalpos‘ neatskiriamas, esmines fizines savybe. Ši būdvardžio reikšmė užfiksuota autoritetingajame „Oksfordo anglų kalbos žodyne“ (OED). Greta kitų incapable reikšmių ir poreikšmių čia nurodomos dvi šios incapable vartosenos aiškinimui aktualios giminingos reikšmės:

3. Of such a nature, or in such a condition, as not to allow or admit of; not admitting or susceptible of. Const. of; also formerly with infinitive.
[Tokios prigimties, arba tokioje būklėje, kad neleidžia arba netoleruoja; neprileidžiantis arba nepriimantis/neįgalinantis. Konstrukcijoje su of; taip pat anksčiau su bendratimi.]

4. a. Not having the capacity, power, or fitness for a specified function, action, etc.; unable. Const. of; also formerly with infinitive.
[Neturintis gebėjimo, pajėgumo ar tinkamumo įvardijamai funkcijai, veiksmui ir t. t.; negalintis. Konstrukcijoje su of; taip pat anksčiau su bendratimi.]

Po 4a reikšmės apibrėžtimi OED žodyne papildomai patikslinamos ir būdvardžio incapable vartosenos aplinkybės:

With verbal nouns, or infinitives, equivalent to ‘that cannot’ with an infinitive active; e.g. incapable of aspiration, or incapable of aspiring = ‘that cannot aspire’.
[Su veiksmažodiniais daiktavardžiais arba bendratimis, atitinkantis ‘kuris ne­gali(mas)’ su veikiamąja bendratimi; pvz.: negebantis iš/įkvėpimo arba negebantis iš/įkvėpavimo = kuris negali iš/įkvėpti.]3

Šis incapable vartosenos patikslinimas nepalieka abejonių dėl to, kad (11) pavyzdyje būdvardis incapable vartojamas būtent 4a reikšmėje užfiksuota ‚netinkamumo‘ reikšme. Iš OED žodyne pateikiamų ankstyviausių šios reikšmės paliudijimų, siekiančių 1616 metus, aiškėja, kad tai yra ne nauja ar spontaniškai susiformavusi nagrinėjamo būdvardžio reikšmė, bet pripažinta, nusistovėjusi reikšmė, egzistuojanti jau kelis šimtmečius. Svarbu pažymėti ir tai, kad nors ši būdvardžio reikšmė ir vartosena neatsispindi net ir geriausiuose mokomuosiuose („Advanced Learner’s“) žodynuose, ji dažnai pasitaiko draudimo, teisiniuose, techniniuose ir kituose kontekstuose, iliustruojamuose (12) – (20) pavyzdžiuose.

(12) A disabled vehicle is one which cannot reasonably be driven due to mechanical failure or dangerous components, or even incapable of use in the reasoned opinion of the recovery operator.
Neįgaliojo transporto priemonė yra tokia, kurios neįmanoma prideramai vairuoti dėl mechaninio gedimo ar nesaugių komponentų, arba ji netinkama naudoti [vadovaujantis] pagrįsta evakuotojo nuomone4

(13) If a motor vehicle is destroyed or is rendered incapable of use, the owner shall report this within 14 days to the registering authority.
Jei motorinė transporto priemonė sunaikinama ar tampa nebetinkama naudoti, jos savininkas privalo pranešti apie tai priemonę registravusiai institucijai per 14 dienų.5

(14) This makes the Speedgrader app completely incapable of use for assessing things like document formatting.
Tai paverčia Speedgrader aplikaciją visiškai netinkama naudoti tokių dalykų kaip dokumentų formatavimas vertinimui.6

(15) The amount of levy payable on a space in either a public or private car park will be reduced by the same proportion of the days during which the space was incapable of use, was exempt, or did not exist in a calendar year.
Mokesčio, sumokamo už vietą viešoje ar privačioje automobilių aikštelėje, dydis bus sumažintas būtent tokia dalimi, kiek buvo dienų, kurių metu vieta buvo negalima/netinkama naudoti, ar už ją buvo atleidžiama nuo mokesčio, ar ji neegzistavo per kalendorinius metus.7

(16) When beer has become sour or damaged, so as to be incapable of use as such, a brewer may remove the same from his brewery without payment of tax.
Kai alus surūgo ar taip sugedo, kad yra netinkamas vartoti pagal paskirtį, aludaris gali pašalinti jį iš savo daryklos nemokėdamas mokesčio.8

(17) The tenant was entitled to the full costs of the asbestos remedial works and the costs of alternative warehouse accommodation whilst the premises were incapable of use.
Nuomininkas turėjo teisę į visas asbesto pašalinimo darbų išlaidas, taip pat ir kitos sandėlio vietos suradimo išlaidas, kol patalpos buvo netinkamos naudoti.9

(18) THAT the said Commissioner has represented that the said portion of said highway is not required for the use of the public and is incapable of use by the public.
Kad Įgaliotinis tvirtino, jog minėtosios automagistralės dalis nėra būtina visuomenės poreikiams ir yra netinkama naudoti visuomenei.10

(19) A computer chip that corrupts the hard drive, or a laptop screen that goes dark, render those products incapable of use by any consumer.
Jei kompiuterio mikroschema sugadina kietąjį diską, arba nešiojamo kompiuterio ekranas užgęsta, tai padaro šiuos įrenginius netinkamais naudoti visiems vartotojams.11

(20) Other types of car top carriers […] are operational from the rear of the vehicle and thus are incapable of use by an unaccompanied invalid who must stow his wheelchair and then make his way to the operator’s seat of the automobile.
Kitų tipų automobilio stogo bagažinės valdomos iš transporto priemonės galo ir todėl yra netinkamos naudoti neįgaliajam be palydos, kuriam būtina palikti savo neįgaliojo vežimėlį ir nusigauti į automobilio valdomąjį krėslą.12

Šiuose pavyzdžiuose iliustruojama būdvardžio incapable predikatinė vartosena, išplėsta prielinksnine fraze of use ‚(pa)naudojimui, vartojimui; (pa)naudoti, vartoti‘ su veiksmažodiniu daiktavardžiu use ‚naudojimas‘. Visais atvejais būdvardis nusako negyvo objekto reikšmę turintį pažymimąjį žodį (‚transporto priemonė‘, ‚vieta‘, ‚alus‘, ‚mikroschema‘ ir kt.) apeliuodamas į esmines daiktavardžio reikšmės savybes. Būtent tokiuose kontekstuose būdvardis įgyja OED žodyne užfiksuotą 4a tinkamumo įvardijamai funkcijai reikšmę – nepaisant šnekamosios kalbos intuicijos diktuojamo noro sieti būdvardį incapable su modaline gyvo agento gebėjimo savybių ar galimumo reikšme.

Nors daugelis šių pavyzdžių sudaro galimybę iš esmės nekeisti sakinio struktūros vertimo kalboje, atskirais atvejais vertėjai gali pasirinkti sukeisti vietomis pagrindinius dėmenis taip keičiant ir sakinio rūšies savybes: (19) ‚vartotojai netenka galimybės naudoti šiuos įrenginius‘ arba ‚vartotojai nebegali naudoti šių įrenginių‘; (20) ‚ir todėl jų negali naudoti neįgalusis be palydos‘. Tai atvejais, kai sakinio ir dokumento kontekstas nesudaro prielaidų dviprasmiškam originalo suvokimui, vertėjo sprendimas versti sakinį lanksčiai, literatūriškai atsitraukiant nuo originalo struktūros yra pagrįstas. Vis dėlto, negalima išleisti iš akių to, kad atskirais atvejais siekis perfrazuoti ar keisti sakinio struktūrą verčiant literatūriškai gali nutolinti vertimą nuo originalo ir taip sudaryti nepageidaujamo dviprasmiško perskaitymo galimybę. Pavyzdžiui, (19) pavyzdyje vartotojų negalėjimas pasinaudoti įrenginiais kyla iš pamatinių, neatskiriamų įrenginių fizinių savybių. Taip, laikydamasis originalo sakinio struktūros vertėjas tinkamai perteikia ir priežastinius sakinio prasmės ryšius, t. y. kadangi įrenginiai yra netinkami naudoti, jų negali naudoti vartotojai. Verčiant literatūriškai (‚vartotojai nebegali naudoti šių įrenginių‘ ir pan.) sakinio priežastiniai ryšiai perteikiami neaiškiai arba iškraipomi, įvardijant tik vieną galimų pasekmių (‚vartotojų negalėjimą naudoti įrenginius‘), bet neįvardijant priežasties, arba pasekmę pateikiant kaip priežastį. Tokių dviprasmybių ypač svarbu išvengti verčiant teisės dokumentus.

4. Išvados

Kalbose gausu iš pažiūros painių, dviprasmiškų žodžių ir sąvokų. Pavyzdžiui, nepatyrusiam vertėjui ar anglų kaip užsienio kalbos vartotojui koją gali pakišti tokios žodžių poros kaip civic ‚pilietiškas, miesto/miestiečių‘ – civil ‚civilinis, pilietinis, mandagus‘, moral ‚moralė; moralus, doras‘ – morale ‚dvasinė būklė, nusitiekimas, kovinė dvasia‘, ingenious ‚išmoningas, išradingas, originalus‘ – ingenuous ‚naivus, paprastas, negudraujantis‘ ir kt. Tokių porų išties gausu tarp derivacijos santykyje esančių žodžių (valuable ‚vertingas‘ – invaluable ‚neįkainojamas‘), kuomet neigimo (ar kitą) derivacinę morfemą turintis žodis turi darybos požiūriu neprognozuojamą reikšmę. Vertėjas, tiksliai nežinodamas ar neįsitikinęs tokio vedinio reikšme, versdamas gali nueiti klaidingu keliu. Verčiant morfologiškai sudėtingus žodžius neįmanoma visiškai pasikliauti intuicijos diktuojama žodžio morfologinės struktūros analize, nes derivacijoje pamatinio žodžio reikšmių perdavimas vediniui ir (spontaniški) reikšmių kitimai yra dažnai neprognozuojami.

Straipsnyje nagrinėjamas morfologijos požiūriu probleminis būdvardis incapable ‚negalintis, negebantis; neįmanomas, netinkamas‘. Prieinama prie išvados, kad nors iš pažiūros šis anglų k. žodis turi neigimo priešdėlį in- ir galūnę ­-able, neįmanoma numatyti visų šio žodžio reikšmių vadovaujantis vien jo morfologine sandara, nes šis žodis yra ne šių dienų anglų k. vedinys su neigimo priešdėliu, o skolinys iš prancūzų ir lotynų kalbų, anglų kalboje egzistuojantis jau 400 metų. Šis žodis nesietinas ir su anglų kalbos būdvardžiu able ‚galintis, gebantis‘; jo reikšmių negalima aiškinti apeliuojant į neigimo morfemos neturinčio būdvardžio capable ‚galintis, gebantis, gabus‘ reikšmes. Straipsnyje pateikiami daugelyje žodynų nepaliudyti specifinės būdvardžio incapable reikšmės ir vartosenos pavyzdžiai, kuriuose išryškėja anglų – lietuvių kalbų žodynuose kol kas neužfiksuotas šio būdvardžio reikšmės ‚netinkamas‘ vertimas.

Literatūra

OALD: 2021. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 10th edn. Oxford: Oxford University Press. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com

OED: The Oxford English Dictionary. Oxford: Oxford University Press. https://www.oed.com

Haspelmath, Martin and Andrea Sims. 2010. Understanding morphology. 2nd edn. London: Hodder Arnold.

Hoad, Terry F. 1996. The Concise Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford: Oxford University Press.

Marchand, Hans. 1969. The Categories and Types of Present-day English Word-formation. 2nd edn. München: C. H. Beck.

Miller, D. Gary. 2012a. External Influences on English: From its Beginnings to the Renaissance. Oxford: Oxford University Press.

Miller, D. Gary. 2012b. Latin Suffixal Derivatives in English and Their Indo-European Ancestry. 2nd edn., with additions and corrections. Oxford: Oxford University Press.

Moravcsik, Edith A. 2013. Introducing Language Typology. New York: Cambridge University Press.

Piesarskas, Bronislovas. 2010. Didysis anglų-lietuvių kalbų žodynas. Vilnius: Alma littera.

1 Šaltinis: https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2015-0069-judgment.pdf (žiūrėta 2020 m. spalio 12 d.)

2 Pavyzdžiai ir vertimai cituojami naudojantis vertimų paieškos sistema Linguee: https://www.linguee.com.

3 Siekiant tikslumo čia pateikiami pažodiniai pavyzdžių vertimai. Bendrinėje lietuvių kalboje abi šios frazės būtų verčiamos ‚negalintis/negebantis iš/įkvėpti‘.

7 Šaltinis: https://www.sro.vic.gov.au/forms/congestion-levy-concession-claim-form (žiūrėta 2020 m. spalio 29 d.)

8 Šaltinis: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/5053 (žiūrėta 2020 m. spalio 29 d.)

10 Šaltinis: https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/oic/arc_oic/0140_1951 (žiūrėta 2020 m. spalio 29 d.)

12 Šaltinis: https://www.freepatentsonline.com/4272218.html (žiūrėta 2020 m. spalio 29 d.)