Apgintos disertacijos
Sources
Parengė Karolina Eismontaitė
Published 2017-07-21
https://doi.org/10.15388/zt/jr.2016.11.10758
PDF

How to Cite

Eismontaitė P. K. (2017) “Apgintos disertacijos”, Žurnalistikos tyrimai, 11, p. 157. doi: 10.15388/zt/jr.2016.11.10758.

Abstract

...
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy