Žiniasklaidos įtaka teisinių paslaugų teikėjo pasirinkimui
Theory
Tomas Bagdanskis
Published 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/zt/jr.2014.7.7409
PDF

How to Cite

Bagdanskis T. (2015) “Žiniasklaidos įtaka teisinių paslaugų teikėjo pasirinkimui”, Žurnalistikos tyrimai, 7, pp. 38-60. doi: 10.15388/zt/jr.2014.7.7409.

Abstract

Klientų elgsena pasirenkant teisinių paslaugų teikėją literatūroje mažai analizuota tiek užsienyje, tiek Lietuvoje. Supratimas, kaip vyksta teisinių paslaugų teikėjo pasirinkimo procesas ir kokie kriterijai yra lemiantys klien­to pasirinkimą, svarbūs planuojant ir organizuojant teisinių paslaugų kom­panijos veiklą, nustatant teisinių paslaugų teikėjo veiklos sėkmės veiksnius Straipsnio aktualumą lemia tai, kad nėra aiškiai suprantama ir pamatuo­jama, kokią įtaką renkantis teisinės paslaugos teikėją turi žiniasklaida, ko­kie kriterijai svarbiausi konkrečiuose teisinių paslaugų teikėjo pasirinkimo etapuose.
Analizuojant teisinių paslaugų teikėjo pasirinkimo proceso etapus ir svarbiausius pasirinkimo kriterijus kiekviename etape galime nustatyti, kiek žiniasklaida daro įtakos šiai veiklai. Buvo atliktas empirinis tyrimas siekiant nustatyti Lietuvos įmonių, neturinčių vidinių teisininkų, elgsenos specifiką (pasirenkant teisinių paslaugų teikėją). Tyrimo informacijai surinkti pasi­rinktas kokybinis metodas – giluminis interviu. Metodo pasirinkimą lėmė tai, kad būtų galima suprasti ir išsiaiškinti skirtingų klientų teisinių paslau­gų teikėjo pasirinkimo procesą, elgesio priežastis, taip pat veiksnius, kurie nulemia tokį elgesį. Interviu buvo atliekamas su įmonių, neturinčių vidinių teisininkų, vadovais, t. y. asmenimis, kurie dažniausiai organizuoja pasirin­kimo procesą ir priima sprendimus dėl teisinių paslaugų teikėjo pasirinki­mo. Atliekant tyrimą, respondentams buvo pateikiami klausimai, kuriuos galima sugrupuoti į tris pagrindines klausimų grupes pagal tyrimo uždavi­nius: išsiaiškinti, kaip, kokiais etapais vyksta Lietuvos įmonių teisinių pas­laugų teikėjo pasirinkimo procesas; nustatyti, kokiais kriterijais remdamiesi klientai renkasi teisinių paslaugų teikėją skirtinguose pasirinkimo etapuose; išsiaiškinti, kas labiausiai veikia jų pasirinkimą (prioritetų nustatymas). Gautų duomenų apdorojimui ir interpretacijai pasirinktas grindžiamosios teorijos konstravimo metodas (angl. grounded theory).

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy