Organizacinis visuomenės įtikinėjimo tinklas kaip socialinės inžinerijos instrumentas: savanorystės populiarinimo Lietuvoje atvejis
Informacinė visuomenė
Modestas Grigaliūnas
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3124
PDF

How to Cite

Grigaliūnas M. (2011). Organizacinis visuomenės įtikinėjimo tinklas kaip socialinės inžinerijos instrumentas: savanorystės populiarinimo Lietuvoje atvejis. Information & Media, 58, 24-41. https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3124

Abstract

Europos Komisijai 2011-uosius paskelbus Europos savanoriškos veiklos metais, Lietuvoje reikšmingai suintensyvėjo savanorystės populiarinimas visuomenėje. Iki 2011 m. kovo į šios idėjos populiarinimą jau buvo įsitraukusios įvairios organizacijos, institucijos ir įmonės, atstovaujančios skirtingoms veiklos sritims ir savanorystės populiarinimo projektuose dalyvaujančios dėl kiekvienai aktualių motyvų. Visų šių organizacijų įsitraukimas į minėtas veiklas ir palaikoma tarpusavio sąveika leidžia kalbėti apie besiformuojantį organizacinį visuomenės įtikinėjimo tinklą, kurio, kaip komunikacinės žinios (šio straipsnio atveju komunikacinė žinia apibendrintai suprantama kaip informavimas apie Europos savanoriškos veiklos metus bei savanorystės idėjos populiarinimas) siuntėjo, pagrindinė bendra funkcija yra palaikyti intensyvų savanorystės populiarinimą. Straipsnyje siekiama socialinės inžinerijos požiūriu identifikuoti pagrindinius organizacinius sektorius, aktyviausiai įsitraukusius į ES ir Lietuvos socialinės politikos sprendimų (šiuo atveju – savanorystės populiarinimo) komunikacinį įgyvendinimą – idėjos įtraukimą ir eksploatavimą politiniame, žiniasklaidos, organizaciniame ir kt. diskurse.
Pagrindiniai žodžiai: Europos savanoriškos veiklos metai, visuomenės įtikinėjimas, organizacinis įtikinėjimo tinklas, socialinė inžinerija, socialinė propaganda.

Organizational Network of Society’s Persuasion as a Tool of Social Engineering: the Case of Volunteer Work Popularization in Lithuania
Modestas Grigaliūnas

Summary
When the year 2011 by the European Commission was declared the Year of Volunteer activities, the popularization of such activity became more intensive in Lithuanian society. Up to the March of 2011, various organizations, institutions and private companies from different spheres were involved into the popularization of such idea. All these organizations are participating in such activities because of different motives. All their self-involvement into such activities and interrelations allow us to talk about the organizational network of society’s persuasion, which may be understood as a message-sender and whose main function is to popularize intensively volunteer activities in the country. In the article, the aim is to identify the main organizational sectors which are the most active in the communicational implementation of the EU and Lithuania’s social policy decisions (in this case – the popularization of volunteer work). The analysis has revealed the democratic model of society’s persuasion. Several clear nuclei of popularising have formed in the country, which concentrate around the different non-governmental organisations performing the projects of popularising, together with organisations of other sectors (the media, private business) or with the EU support.
Keywords: European Year of Volunteer activities, society’s persuasion, organizational network of persuasion, social engineering, social propaganda.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy