Paslaugų klasifikavimas informacinių sistemų kūrimo kontekste
Informacijos sistemos ir modeliavimas
Audronė Lupeikienė
Lina Bagušytė
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3224
PDF

How to Cite

Lupeikienė A., & Bagušytė L. (2009). Paslaugų klasifikavimas informacinių sistemų kūrimo kontekste. Information & Media, 50, 287-293. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3224

Abstract

Paslaugų architektūra yra informacinių sistemų kūrimo paradigma, grindžiama paslaugų organizavimu ir naudojimu. Tai besivystanti sistemų kūrimo fi losofi ja, todėl yra daug painiavos, sąvokų sampratų įvairovės, nėra išsamių ir teoriškai pagrįstų šio stiliaus sistemų kūrimo metodikų. Straipsnyje aptariami paslaugų klasifi kavimo klausimai – šiuo metu dažniausiai naudojami paslaugų klasifi kavimo kriterijai, klasifi kavimo schemos ir pagal juos išskirtų paslaugų klasių ypatumai. Pateikiamas
paslaugų klasifi kavimo būdas, jas nagrinėjantis pragmatiniu aspektu. Paslaugų klasės aprašomos probleminiais freimais, siekiant aiškiau parodyti esminius išskirtų paslaugų klasių skirtumus. Šio straipsnio tikslas – parodyti, kad informacinės sistemos teikiamos paslaugos turi būti klasifi kuojamos atsižvelgiant į jų poveikį verslo sistemai, taip pat vienareikšmiškai tą poveikį apibrėžti.

Service Classifi cation to Develop Information Systems
Audronė Lupeikienė, Lina Bagušytė

Summary
Service-Oriented Architecture (SOA) presents an approach for building distributed systems. It emphasises the use and management of services. The basic concepts of SOA are becoming part of everyday language and SOA is recognised as a suitable architecture style for modern information systems. However, service is one of the most overloaded terms in the IT and IS fi elds. A review of existing literature indicates a wide variety of its defi nitions, service types and different taxonomies. The paper surveys different types of services, ways of their classifying using a hierarchical structure. The main purpose of this paper is to show that pragmatics should be the main criterion to classify the information systems services and propose the service taxonomy. This criterion enables clear differentiation between the business and information system services showing their infl uence, i.e. the effects that these services should produce. Problem frames are used to explain the differences among the proposed classes of services more precisely.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy