Preface
-
Aušra Navickienė
Vilnius University
Adriaan van der Weel
Leiden University
Published 2018-07-05
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2018.70.11805
PDF

How to Cite

Navickienė A., & van der Weel A. (2018). Preface. Knygotyra, 70, 7-9. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2018.70.11805