2010 metai Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių literatūros katedroje
Chronicles
Žydronė Kolevinskienė
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2011.1.2680
PDF

How to Cite

Kolevinskienė Žydronė (2011) “2010 metai Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių literatūros katedroje”, Literatūra, 53(1), pp. 147-159. doi: 10.15388/Litera.2011.1.2680.

Abstract

Kronika

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy