Современное «ахматоборчество»: истоки, аргументы и смыслы
Русская литература: стратегии письма, чтения и преподавания
Галина Михайлова
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2011.2.2698
PDF

How to Cite

Михайлова Галина (2011) “Современное «ахматоборчество»: истоки, аргументы и смыслы”, Literatūra, 53(2), pp. 78-89. doi: 10.15388/Litera.2011.2.2698.

Abstract

KOVA SU ACHMATOVOS „KULTU“: IŠTAKOS, ARGUMENTAI, PRASMĖS
Galina Michailova

Santrauka
Straipsnyje analizuojamos galimos priežastys, dėl kurių šiuolaikiniame rusų literatūros moksle susi­klostė tendencija demaskuoti Anos Achmatovos asmenybės bei kūrybos „kultą“ (A. Žolkovskio, L.Panovos, T. Katajevos darbai).
Autorė savo dėstymą grindžia „literatūros lauko“ (P. Bourdieu) ir jo agentų funkcionavimo logika. Li­teratūros kūrėjui literatūros lauko rėmus legitimuoja tekstų kūryba, literatūros kritikui ir istorikui – kūrėjų gaminamos produkcijos ir pačių gamintojų interpre­tacija. Straipsnio autorė kelia hipotezę, jog kovos su Achmatovos „kultu“ radimasis susijęs su ta aplin­kybe, kad ši kūrėja pažeidė literatūros lauko agentų „sutartinius įsipareigojimus“: jos asmens ir kūrybos mitologizavimo strategija labiau priklausė nuo jos pačios asmeninių pastangų, o ne profesionalių kri­tikų ir literatūros mokslininkų darbo. Atsižvelgiant į Achmatovos figūros svarumą rusų literatūros lau­ke, galima suprasti, kaip tai skausminga filologams, dalyvaujantiems konkurencinėje kovoje, per kurią struktūruojamas literatūros laukas.
Straipsnyje pateikiama faktų, kaip meninių tekstų kū­rėjai kovoja, kad jų, kaip rašytojų, definicija bei jų verty­bių hierarchija patektų į sociokultūrinio vartojimo sritį.
Achmatovą „demaskuojanti“ žymaus literatūros mokslininko A. Žolkovskio argumentacija straipsny­je apibrėžiama kaip ydinga ir susijusi su lyties analo­gijomis pagrįsta mąstysena.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>