POZITYVIZMO POVEIKIS LITERATŪRAI, DAILEI IR ARCHITEKTŪRAI
Philosophy and Art
Evaldas Nekrašas
Published 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1894
PDF

How to Cite

POZITYVIZMO POVEIKIS LITERATŪRAI, DAILEI IR ARCHITEKTŪRAI (E. Nekrašas , Trans.). (2010). Problemos, 77, 142-151. https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1894

Abstract

Pozityvizmas padarė reikšmingą įtaką daugeliui XIX ir XX amžių filosofijos srovių. Bet jo įtaka skleidėsi plačiau – jis darė poveikį gamtos ir ypač socialiniams mokslams bei įvairioms kitoms viešosios ir privačios žmogaus veiklos sritims: teisei, politikai, kasdieniam gyvenimui. Nemenka jo įtaka ir menui ar menams. Šią įtaką straipsnyje ir mėginama patyrinėti.
Įtakos pobūdis priklausė nuo epochos ir joje dominavusios pozityvizmo formos ir buvo ganėtinai skirtingas. Klasikinis, arba socialinis, XIX amžiaus pozityvizmas labiausiai paveikė literatūrą. XIX a. pozityvizmas traukė rašytojus tiek savo dėmesiu faktams ir dėsningai visuomenės raidai, tiek kolektyvistiniais bei altruistiniais idealais, tiek progresyvistine orientacija. Labiausiai jo įtaka jaučiama natūralistiniuose Émilio Zola kūriniuose. Ernsto Macho empiriokriticizmo idėjų poveikis buvo kitoks. Nepalyginti daugiau dėmesio nei Auguste’as Comte’as skyręs ne išoriniams, o vidiniams faktams, o tiksliau, patį jų supriešinimą laikęs ydingu, Machas padarė poveikį vadinamiesiems modernistams: Jamesui Joyce’ui, Franzui Kafkai, Robertui Musiliui. Subjekto desubstancializacija, sąmonės srautas, sapno ir tikrovės suliejimas – tai Macho įtakos ženklai. Jų nestinga ir modernistinėje dailėje, ypač abstrakcionistinėje, nes dailininkus labai paveikė XX amžiaus pradžioje itin populiarios Macho mintys apie percepciją ir ypač erdvės vizualinį suvokimą. Na, o loginio pozityvizmo įtaka ryškiausiai skleidėsi architektūroje, kurią Vienos ratelio nariai laikė svarbiausiu iš menų. Daug bendravę su garsiosios Bauhauso architektūros mokyklos atstovais, jie nemažai prisidėjo prie loginių pozityvistų griežtas logines konstrukcijas atliepiančių funkcionalizmo ir konstruktyvizmo idėjų, „naujojo daiktiškumo“ sklaidos.
Pagrindiniai žodžiai: pozityvizmas, menas, natūralizmas, modernizmas, funkcionalizmas.

Impact of Positivism on Literature, Visual Arts and Architecture
Evaldas Nekrašas

Summary
Positivism has made a significant influence on many schools of philosophy of the 19th and 20th centuries. But its influence spans even further – positivism also made an impact on natural and especially on social sciences, as well as on various fields of public and private life, such as law, politics and everyday life. A significant influence has been also made on arts. The latter is being analyzed in the article.
The nature of influence depended on the historical epoch and the prevailing form of positivism and was quite diverse. Classical or sociological positivism made the biggest impact on literature. Positivism of the 20th century was attractive to writers because of its attention to facts and the steady development of society, collectivistic and altruistic ideals and progressive orientation. The influence of positivism can be seen in naturalistic writings of Émile Zola. The empirio-criticism of Ernst Mach made quite a different impact. Contrary to Auguste Comte, he emphasized not external but internal facts or, to be precise, considered such contraposition to be faulty, and made an impact on writers, such as James Joyce, Franz Kafka, Robert Musil, who are usually called modernists. De-substantialisation of subject, stream of consciousness, fusion of dream and reality are signs Mach’s influence. They are also apparent in abstract art where Mach’s ideas of visual space perception were exceptionally popular at the beginning of the 20th century. In turn, the influence of logical positivism is most visible in architecture which by members of the Vienna Circle was considered to be the most important of arts. Having been in close contact with representatives of the Bauhaus school, they made a significant contribution to the spread of constructivism and functionalism which correspond to the strict logical structures of logical positivism.
Keywords: positivism, arts, naturalism, modernism, functionalism.

PDF