J. DELEUZE’O SKIRTUMO SAMPRATA
Filosofija Europoje
Audronė Žukauskaitė
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2008.0.1992
PDF

How to Cite

Žukauskaitė A. (2008). J. DELEUZE’O SKIRTUMO SAMPRATA. Problemos, 74, 119-128. https://doi.org/10.15388/Problemos.2008.0.1992

Abstract

Straipsnyje analizuojama Gilles’io Deleuze’o skirtumo samprata, suformuluota jo ankstyvosiose knygose Bergsonizmas, Skirtumas ir pakartojimas bei Prasmės logika. Skirtumo samprata, suformuluota knygose Skirtumas ir pakartojimas bei Prasmės logika, pagrįstai gali būti interpretuojama poststruktūralizmo teorijos kontekste. Deleuze’o siekis konceptualizuoti „skirtumą savyje“ daug kuo panašus į Jacques’o Derrida pastangas apibrėžti „pirminį différance“. Skirtumo samprata, suformuluota knygoje Bergsonizmas, yra visiškai originali, nes Deleuze’as skirtumą suvokia ne tik kaip signifikacijos sąlygą, bet ir kaip virtualumo ir aktualumo diferenciacijos procesą. Šiuo požiūriu galime teigti, jog knygoje Bergsonizmas aptariama skirtumo samprata yra daug platesnė, nes čia skirtumas suvokiamas ne tik kaip reikšmės ir prasmės kūrimo, bet ir kaip pačios tikrovės aktualizavimo principas.
Pagrindiniai žodžiai: skirtumas, pakartojimas, prasmės serijos, virtualumas, aktualumas.

Deleuze’s Notion of Difference
Audronė Žukauskaitė 

Sumkmary
Gilles Deleuze can be considered as a “philosopher of difference” along with other poststructuralists like Jacques Derrida, Julia Kristeva, Luce Irigaray, Jean-Franēois Lyotard. Though there are some other voices, like that of Todd May’s, to say that Deleuze is “not a thinker of difference at all”, we can still argue that Deleuze creates a very original notion of difference, which develops further not only modern definitions of difference (Hegel, Nietzsche) but also the poststructuralist notion of signification as differentiation. The notion of difference, formulated in Difference and Repetition and The Logic of Sense, can be still interpreted in the poststructuralist context and compared with Derrida’s quasi-concept of différance. By contrast, the notion of difference formulated in Bergsonism relates not to the process of signification, but to the process of differentiation between the actual and the virtual. In this respect, we can say that the notion of difference developed in Bergsonism can be considered, not only as the principle of organization of sense, but also as the principle of actualization and creation of reality.
Keywords: difference, repetition, sense series, the virtual, the actual.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy