KUKLUS NIHILIZMO ŽAVESYS
Books
Tomas Sodeika
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2008.0.2005
PDF

How to Cite

Sodeika T. (2008). KUKLUS NIHILIZMO ŽAVESYS. Problemos, 73, 204-209. https://doi.org/10.15388/Problemos.2008.0.2005

Abstract

Šerpytytė R. Nihilizmas ir Vakarø filosofija. Vilnius: VU leidykla, 2007. 479 p.
ISBN 978-9955-33-035-6

Modest Spell of Nihilism
Tomas Sodeika

 

sp;

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy