The Over-All History of Philosophy
-
Tomas Sodeika
Arvydas Šliogeris
Published 1978-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.22.6224
PDF

How to Cite

Sodeika T., & Šliogeris A. (1978). The Over-All History of Philosophy. Problemos, 22, 16-18. https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.22.6224

Abstract

Visuotinės filosofijos istorijos sekcijoje pranešėjai gvildeno šias problemas: nacionalinių filosofijų istorijos klausimus, žmogaus koncepciją stoikų filosofijoje, veiklos ir kūrybos koncepciją XIX a. Lenkijos filosofijoje, W. Dilthey‘aus hermeneutinį metodą, F. Schellingo filosofinę sistemą, fenomenologijos ir A. Bergsono iracionalizmo konfrontaciją, pergyvenimo ir kūrybos priežastinius ryšius, čekų hėgelizmą, I. Kanto filosofijos plitimo Pabaltijyje XVIII a. prielaidas, istorijos metodologiją, I. Kanto pažinimo teorijos problemas, M. Merleau-Ponty fenomenologinę suvokimo koncepciją, M. Heideggerio meno kūrinio prigimties klausimą ir kt.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy