KULTŪRINIŲ IR EKONOMINIŲ VERTYBIŲ KŪRIMO YPATUMAI
Philosophy of Culture
Valdas Pruskus
Published 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2005..4075
PDF

How to Cite

Pruskus V. (2005). KULTŪRINIŲ IR EKONOMINIŲ VERTYBIŲ KŪRIMO YPATUMAI. Problemos, 68, 41-50. https://doi.org/10.15388/Problemos.2005.4075

Abstract

Straipsnyje aptariamas kūrybiškumo supratimas. Jis nagrinėjamas kaip individo racionalių sprendimų priėmimo procesas ir kaip kūrėjo (menininko) iracionalių galių pasireiškimas. Analizuojamos kultūrinės vertybės kūrimo (materializacijos) sąnaudos ir pajamų už meno kūrinius didinimo būdai. Remiantis trimis kūrybiškumo dėmenimis (vaizduotė, sveika nuovoka, skonis), išryškinami kūrybiškumo ypatumai kuriant kultūrines ir ekonomines vertybes. Parodoma, kad ekonominių vertybių kūrėjo veiksmus rinka gerokai daugiau varžo nei menininko. Todėl nenuostabu, kad jo veiksmai kuriant ekonomines vertybes yra labiau racionalizuoti. Vis dėlto ir jie ne visada užtikrina sėkmę, kadangi neįmanoma atspėti ir tuo labiau tiksliai nusakyti vartotojų elgsenos rinkoje. Tas pasakytina tiek apie ekonomines, tiek apie kultūrines vertybes, kurių žmonės siekia.
Reikšminiai žodžiai: kūrybiškumas, racionalus sprendimų priėmimas, vaizduotė, skonis, vartotojų elgsena rinkoje.

THE PECULIARITIES OF THE CREATION OF CULTURAL AND ECONOMICAL VALUES
Valdas Pruskus

Summary
Despite the recognition of the importance of culture in modern society the main attention is paid to the production of economical goods. In its turn this production requires from economical subjects specific things (proper abilities and skills) and puts its own requirements, including that of creativity. Economy and culture, though different as such are the two most important fields of human activity, so it’s possible to assume that expression of creativity distinguishes itself by certain originality. The author discusses creativity as the process of making rational decisions by an individual and as manifestation of irrational powers of an artist (creator), analyses costs of creation of a cultural value. Making distinction between three elements of creativity (imagination, sound keenness of wit, taste) peculiarities of creativity are revealed in the creation economical and cultural values. 
Keywords: creativity, rational decision making, imagination, taste, consumer behaviour in the market. 

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy