Logic of Science and its Place in Philosophy
-
Evaldas Nekrašas
Published 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1975.15.5580
PDF

How to Cite

Nekrašas E. (2015). Logic of Science and its Place in Philosophy. Problemos, 15, 107-112. https://doi.org/10.15388/Problemos.1975.15.5580

Abstract

B. Palubinsko knygos „Mokslo logikos klausimai“ (1974 m.) recenzijoje pabrėžiama aiški knygos struktūra, detali ir sisteminga analizė, pažymimas vertingas hipotezių kūrimo ir pagrindimo problemų tyrimas. Knygos autorius kritikuojamas dėl dialektinio materializmo ontologinių problemų išskyrimo, neaiškaus gnoseologijos ir mokslo logikos santykio, mokslo logikos ir mokslo metodologijos santykio bei mokslo logikos ir metateorijos santykio. Recenzentas pateikia pastabų dėl loginio pozityvizmo raidos traktavimo, loginio pozityvizmo ir mokslo filosofijos santykio, kritikuoja falsifikacinės verifikacijos termino vartojimą.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy