ACCESSING SOCIAL THEORY THROUGH CIVILIZATION
Socialinė ir politinė filosofija
Algis Mickunas
Published 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.727
PDF

How to Cite

Mickunas A. (2012). ACCESSING SOCIAL THEORY THROUGH CIVILIZATION. Problemos, 82, 70-84. https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.727

Abstract

The scientific modern Western pronouncement that everything has to be treated with objective impartiality requires the positing of our own culture as one among others, having no value claim to be privileged in its various pronouncements. The claim to scientific objectivity is an aspect of Western modern culture and belongs only to its interpretive context. Hence, the very claim to Western scientific superiority as having methods to access all phenomena objectively is a culture bound position that cannot be universal. After all, “objectively speaking” other cultures, as equal, have very different understandings that do not include such tandems as “objectivity” or for that matter “subjectivity.” Culturally objectively speaking, we cannot deny them their different reading of cultural, and indeed all other, phenomena. To say that the others are wrong would be tantamount to saying that we have a criterion of the “right culture” which belongs only to our culture. But in this sense, one abolishes the treatment of other cultures as given objectively and equivalently. We then would posit our scientific culture as universal and require that all others interpret themselves in terms of our own requirements. If social theory is part of modern western culture, then it is limited by that culture and cannot claim universality.
Keywords: civilizational awareness, common daily world, life world, transitional awareness.

Socialinė teorija civilizacijos požiūriu
Algis Mickūnas

Santrauka
Moderni mokslinė Vakarų nuostata, kad viskas turi būti traktuojama objektyviai ir nešališkai, reikalauja mūsų pačių kultūrą priimti kaip vieną iš daugelio, nesuteikiant privilegijuoto statuso jokioms jos formoms. Mokslinio objektyvumo reikalavimas yra šiuolaikinės Vakarų kultūros bruožas ir priklauso tik jos interpretaciniam kontekstui. Taigi, pati Vakarų mokslo pretenzija į metodų, leidžiančių pažinti visus reiškinius objektyviai, monopolį yra kultūriškai sąlygota ir negali būti universali. Kitoms kultūroms, kaip lygioms, būdingos visai kitokios nuostatos, kuriose nerasime Vakarams įprasto „objektyvumo“ ir „subjektyvumo“ tandemo. Kultūriškai objektyviai kalbant, mes negalime paneigti kitokio jų kultūrinių ir kitokių fenomenų supratimo. Sakyti, kad kiti klysta, yra tas pat, kas teigti, jog turime teisingos kultūros kriterijų, kuris priklauso tik mūsų kultūrai. Taip būtų neigiamas kitų kultūrų traktavimas kaip objektyviai duotų ir lygiaverčių. Taip mes laikytume savo mokslinę kultūrą universalia ir reikalautume visas kultūras interpretuoti pagal mūsų kultūros standartus. Jei socialinė teorija yra modernios Vakarų kultūros dalis, ji turi išlikti toje kultūroje ir negali pretenduoti į universalumą.
Pagrindiniai žodžiai: civilizacinis supratimas, kasdienis pasaulis, gyvenamasis pasaulis, pereinamasis supratimas.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy