SU ĮVYKIAIS SUSIJĘS P300 POTENCIALAS: NAUJŲ VERTINIMO PARAMETRŲ PAIEŠKA
Articles
Milena Korostenskaja
Kastytis Dapšys
Valentinas Mačiulis
Osvaldas Rukšėnas
Published 2003-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2003..4374
PDF

How to Cite

Korostenskaja M., Dapšys K., Mačiulis V. and Rukšėnas O. (2003) “SU ĮVYKIAIS SUSIJĘS P300 POTENCIALAS: NAUJŲ VERTINIMO PARAMETRŲ PAIEŠKA”, Psichologija, 270, pp. 53-63. doi: 10.15388/Psichol.2003. 4374.

Abstract

Su įvykiais susiję potencialai (SĮSP) gali padėti objektyvizuoti daugelį psichologinių tyrimų. Vienas dažniausiai pastaruoju metu taikomų SĮSP yra P300 potencialas. Jis gali padėti nustatyti kognityvinius sutrikimus pacientams, sergantiems šizofrenija, depresija, esant demencijai, taip pat vertinant gydymo efektyvumą. Tačiau P300 parametrų pokyčiai (latencijos pailgėjimas arba amplitudės sumažėjimas) nėra pakankamai specifiški kai kuriems psichikos sutrikimams. Šio tyrimo tikslas buvo tikslesnių ir specifiškesnių P300 parametrų paieška. Iš viso ištyrėme 86 sveikus žmones (60 moterų, 26 vyrus, amžiaus vidurkis 45,9 metų).
P300 potencialas buvo registruojamas naudojant klasikinį "atsitiktinio įvykio" metodą. Tiriamasis buvo prašomas nekreipti dėmesio į nereikšmingus ir suskaičiuoti reikšmingus garso signalus, pateikiamus per ausines. Garso signalai skyrėsi savo savybėmis: reikšmingo dažnis 2000 Hz, pasirodymo tikimybė 20 proc., nereikšmingo -1000 Hz, tikimybė - 80 proc. Abiejų dirgiklių garso stiprumas - 60 dB. P300 potencialas buvo registruojamas Cz elektrodo (remiantis tarptautine "10-20" sistema) vietoje. Analizės periodas - 1000 ms.
Įvertinę naujus P300 bangos parametrus gavome šiuos rezultatus:
Iš dešimties naujų ištirtų parametrų statistiškai reikšminga koreliacija su amžiumi buvo šešių: P3 energijos (EP3), amplitudžių santykio (AS), latencijos ir amplitudės santykio (LAS), kognityvinio komplekso kritimo statumo (KKKS), atpažinimo trukmės (AT) ir kognityvinio komplekso trukmės galios (KKTG). Jie gali būti siūlomi naudoti bendram kognityvinių procesų įvertinimui.
Iš visų ištirtų parametrų geriausiai su amžiumi koreliavo kognityvinio komplekso trukmės galia (KKTG) ir P3 smailės latencija (L(P3)) P3 ir N2 latencijų santykis (LS) buvo labai pastovus rodiklis, todėl gali būti taikomas P300 įvertinti, ypač pacientams, turintiems įvairių psichikos sutrikimų.
Reikia ištirtų P300 potencialo įvertinimo parametrų efektyvumo tyrimų kai kurių sutrikimų (šizofrenija, demencija, epilepsija) atvejais. Šiems tyrimams siūlomi P3 energija (E(P3)), amplitudžių santykis (As), latencijos ir amplitudės santykis (LAS), kognityvinio komplekso kritimo statumas (KKKS), atpažinimo tukmė (AT), kognityvinio komplekso trukmės galia (KKTG), P3 smailės latencija (L(P3)) ir latencijų santykis (LS).

THE SEARCH FOR NEW PARAMETERS ON EVALUATION OF P300 POTENTIAL
Milena Korostenskaja, Kastytis Dapšys, Valentinas Mačiulis, Osvaldas Rukšėnas

Summary
ERPs could be helpful in the objectification of many psychological measures. One of the most commonly used ERPs in the last decades is P300 potential. It may be used in differentiation of cognitive dysfunction in patients suffering from schizophrenia, dementia, depression, and also could be successfully applied in treatment monitoring. Nevertheless, changes of P300 parameters (prolongation of latency or reduction of amplitude) are not highly specific for certain kinds of diagnosis. In this study we searched for more strict and specific P300 characteristics, which would be selective for different kinds of disorders. 86 healthy subjects were studied during the study. Ten new P300 measures were considered. Main results of the study are as follows:
Overall six out of ten new considered measures had significant correlation with age: P3 energy (EP3), amplitude ratio (AS), latency and amplitude ratio (LAS), steepness of cognitive complex (KKKS), identification time (AT) and the global power of cognitive complex (KKTG). All these parameters could be considered to differentiate cognitive processing in general.
From all studied parameters the best correlation with age demonstrated global power of cognitive complex (KKTG) and latency of P3 (L(P3)).
Latency ratio (LS) is very stable parameter and therefore could be used in psychiatric diagnostic.
The next step in search of selective P300 measures would be evaluation of effectiveness of the described P300 potential parameters in patients with schizophrenia, depression, dementia, epilepsy and other psychiatric disorders. For this purpose these parameters are considered: P3 energy (E(P3)), amplitude ratio (AS), latency and amplitude ratio (LAS), steepness of cognitive complex (KKKS), identification time (AT), latency of N2 (L(N2)), global power of cognitive complex (KKTG), latency of P3 (L(P3)) and latency ratio (LS).
Keywords: early Greek philosophy, Sophists, being, knowledge, man-measure, rhetoric.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)