ABSOLIUTI KITYBĖ: E. LEVINAS IR J. DERRIDA
Kitybės profiliai
Danutė Bacevičiūtė
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2007.0.2805
PDF

How to Cite

Bacevičiūtė D. (2007) “ABSOLIUTI KITYBĖ: E. LEVINAS IR J. DERRIDA”, Religija ir kultūra, 40, pp. 7-20. doi: 10.15388/Relig.2007.0.2805.

Abstract

Straipsnyje svarstoma absoliučios kitybės samprata E. Levino ir J. Derrida filosofijoje. Pabrėžiant šios sampratos laikinį aspektą keliamas klausimas apie jos ištakas. Analizei pasitelktas mirties kaip visiškai Kito „fenomenas“ leidžia aptikti čia veikiant fenomenologinę ir spekuliatyvią strategijas. Levino pozicija parodoma kaip šių dviejų strategijų sampyna, detaliau pristatomas neretai iš Levino filosofijos tyrinėtojų akiračio išsprūstantis spekuliatyvusis jo mąstymo pobūdis, aptariama „dialektika“, leidžianti nuo absoliučios mirties kitybės pereiti prie absoliučios kito asmens kitybės etiniame santykyje. Leviniškąjį absoliučios kitybės kaip visiškai kito reikalavimą Derrida perskaito baigtinybės horizonte: kiekvienas kitas yra šiek tiek kitas. Susidūrusi su įvykio vienatinumu dekonstrukcija kaip interpretacinė patirtis yra aporetiška. Tai reiškia, kad ji turi vykti intervale, skiriančiame skaičiavimą nuo to, kas neapskaičiuojama, skiriančiame universalumą nuo vienatinumo. Ji yra neišsprendžiamo patirtis. Straipsnyje užklausiama Derrida dekonstrukcinio skaitymo strategija, keliamas klausimas, ar pati dekonstrukcijos pozicija neužima nedekonstuojamos kitybės (absoliučios kitybės) vietos.
Pagrindiniai žodžiai: absoliuti kitybė, fenomenologija, dekonstrukcija, dialektika, atsakomybė, mirtis.

ABSOLUTE ALTERITY: E. LEVINAS AND J. DERRIDA
Danutė Bacevičiūtė

Summary
The article deals with a notion of absolute alterity in E. Levinas and J. Derrida. It questions the origin of that notion by stressing its temporal aspect. The “phenomenon” of death as absolute alterity allows to find out here at work both phenomenological and speculative strategies. The article shows position of Levinas as the junction of these two strategies. It presents in detail speculative moment of Levinas thought, which usually slips researchers’ attention, discusses the “dialectic”, which allows to move from the absolute alterity of death to the absolute alterity of other person in ethical relation. Derrida reads Levinas’ claim for absolute alterity in horizon of finitude: every other (one) is every (bit) other. In response to uniqueness of the event deconstruction appears as interpretative, aporetical experience. That means that it must take place in the interval that separates calculation and incalculable, universality and singularity. So it is experience of the undecidable. The article investigates Derrida’s strategy of deconstructive reading and raises the question: does not the deconstruction itself take the place of undeconstructible alterity (absolute alterity)?
Keywords: absolute alterity, phenomenology, deconstruction, dialectic, responsibility, death.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy