Submissions
Bibliotheca Lituana
Submissions
Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).

Author Guidelines

“Bibliotheca Lituana” publikuojami originalūs, kitur neskelbti moksliniai straipsniai muzeologine tematika: muziejų, kolekcionavimo, muzealizavimo istorija; muziejinių rinkinių atranka, kaupimas, tyrimai, apskaita, apsauga, saugojimas, restauravimas, konservavimas; teorinė ir  metamuzeologija; muziejų ekspozicijų, parodų rengimas, nekilnojamojo paveldo komunikacija, skaitmeninių technologijų taikymas muziejuose ir virtualūs muziejai; muziejinė edukacija ir komunikacija; muziejų vadyba, muziejų politika. Leidinyje publikuojami muzeologijos šaltiniai, skelbiamos naujų knygų, mokslinių tyrimų, muziejinių ekspozicijų ir parodų mokslinės recenzijos.

Straipsniai publikuojami lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Straipsnių santraukos publikuojamos anglų kalba. Visi „Bibliotheca Lituana“ straipsniai vertinami dviejų recenzentų.

Visi leidinyje skelbiami straipsniai turi atitikti moksliniams tekstams keliamus reikalavimus. Juose turi būti suformuluota mokslinė problema, aptartas nagrinėjamo klausimo ištirtumas, nurodomas mokslinio tyrimo tikslas, objektas, metodai, pateikiami tyrimų rezultatai, išvados. Straipsnio autorius atsako už pateikto teksto ir iliustracinės medžiagos turinį, autorinį originalumą, mokslinę ir teksto kokybę, panaudojimo teisėtumą.

Straipsniai turi būti parengti laikantis tokios struktūros ir reikalavimų:
1.  Straipsnio antraštė turi būti informatyvi. Jei reikia, rekomenduojamos paantraštės. 
2.  Autorius ar autoriai bei duomenys apie juos (autoriaus (-ių) vardas ir pavardė, mokslinis vardas ir laipsnis, mokslo įstaigos pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas). 
3.  Trumpa anotacija (600–800 spaudos ženklų).
4.  Reikšminių žodžių sąrašas. 
5.  Straipsnio tekstas (rekomenduojama straipsnio apimtis 35 000–60 000 spaudos ženklų). Teksto rašyba, skyryba, naudojamos kabutės, skyrybos ženklai, skaičių ir datų užrašymo formatai ir kt. turi atitikti bendrinės kalbos, kuria pateikiamas straipsnis, reikalavimus.
6.  Išnašos straipsnyje turi būti puslapio apačioje.
7.  Santrauka anglų kalba  (rekomenduojama santraukos apimtis 1 500–3 000 spaudos ženklų. 
8.  Nuorodos į literatūrą tekste teikiamos lenktiniuose skliaustuose, nurodant autoriaus pavardę, leidimo metus ir puslapius, pavyzdžiui, (Pavardenis 2007, 15-17). 
9.  Literatūros ir šaltinių sąrašas pateikiamas straipsnio pabaigoje pagal “The Chicago Manual of Style” bibliografinių nuorodų reikalavimus. Skirtingų dokumentų aprašo pavyzdžiai pateikiami internete: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html (reikia naudoti Author-Date schemą). Aprašai kirilika netransliteruojami ir ne¬transkribuojami. 
10. Iliustracijų sąrašas pateikiamas straipsnio pabaigoje, nurodant iliustracijos pavadinimą lietuvių ir anglų kalbomis (straipsniams rusų kalba – rusų ir anglų kalbomis). Iliustracijos vieta nurodoma tekste pateikiama nuoroda į ją, pavyzdžiui (5 iliustracija).

Rankraštis pateikiamas elektroniniu paštu .rtf formatu, dviejų eilučių intervalu, šriftas – TimesNew Roman 12 pt. Straipsnyje panaudotų iliustracijų bylos pateikiamos atskirai (neintegruotos į tekstinį dokumentą).

Straipsnių iliustracijos teikiamos šiais formatais:
Rastrinė grafika (fotografijos, brėžiniai, diagramos, grafikai ir pan.) - .jpeg ar .tiff, ne mažesne kaip 400 dpi raiška ir ne mažesnių kaip 1500 X 1200 px fizinių matmenų.
Vektorinė grafika - .svg, .dxf
Garsas - .wav, .aiff, .mp3
Judantis vaizdas - .avi, .mj2
Virtualioji realybė - .x3d, .vrml
3D skenuoti vaizdai - .x3d

Straipsniai įteikiami ir spausdintu pavidalu išleisti tomai įsigyjami šiuo adresu:

„Bibliotheca Lituana” redaktorių kolegija 
Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakultetas, 
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 

El. paštas:
arvydas.pacevicius@kf.vu.lt


Netinkamai parengtų straipsnių autoriai informuojami elektroniniu paštu. 
Straipsniai publikuojami tik autoriui (autoriams) pasirašius licencinę sutartį.

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.