Issues in selecting profitability indicators for the evaluation of corporate financial performance
Articles
Vilius Savickas
Vilnius University
https://orcid.org/0000-0002-6663-3068
Published 2020-01-24
https://doi.org/10.15388/batp.2019.14
HTML

Keywords

profit
profitability indicators
sales profitability
returtn on equity
return on assets

How to Cite

Savickas V. (2020) “Issues in selecting profitability indicators for the evaluation of corporate financial performance”, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, (20), p. 6. doi: 10.15388/batp.2019.14.

Abstract

The article analyses the selection of profitability indicators for the evaluation of corporate financial performance. Both theory and practice, address a variety of profitability indicators, therefore, it is essential to understand the possibilities of using the information they provide, as well as to be able to identify potential reasons of indicator value deviations, and to assess the conditions causing the analysis performed based on these indicators to provide incomplete or unreliable information. The aim of the study is to analyse the main profitability indicators, their potential disadvantages, and possible issues in the analysis and interpretation of these indicators. Methods of logical and comparative analysis of the scientific literature, synthesis and generalisation, statistical data analysis and interpretation were used in this article. The results of the analysis show that there is no universal profitability indicator, that would cover all areas of company performance, because profitability indicators’ reliability, as well as objectivity of comparison to other entities, are influenced by national accounting standards, different prime cost calculation methods, long-term assets depreciation methods, reserve assessment, and other methods.

HTML

References

Aleknevičienė V. 2009. Įmonės finansų valdymas. Kaunas: VšĮ „Spalvų kraitelė“. 432 p.
Anciūtė, A.; Misiūnas, A. 2006. Lietuvos pramonės finansiniai rodikliai ir efektyvumas. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2(7), 5–12.
Bagdonienė, D.; Daunorienė, A.; Simanavičienė, A. 2011. Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimas. Ekonomika ir vadyba. 16, p. 654–663.
Dzikevičius, A.; Jonaitienė, B. 2015. Finansinių santykinių rodiklių, geriausiai įvertinančių skirtinguose Lietuvos sektoriuose veikiančias įmones, paieška. Verslas: teorija ir praktika/ 16(2), 174–184.
Gudaitis, T.; Žagūnytė, U. 2013. Įmonių pelningumo vertinimo sistemos teoriniai aspektai. Vadyba. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.
Hermann, S.; Frank, B.; Frank, L. 2006. Didinkite pelną, ne rinkos dalį: kaip uždirbti daugiau pelno didelės konkurencijos rinkose. Vilnius: UAB „Verslo žinios“
Kijewska, A. 2016. Determinants of the return on equity ratio (ROE) on the example of companies from metallurgy and mining sector in Poland. Metalurgija. 55(2), 285–288.
Labonaitė, G.; Subačienė, R. 2014. Grynojo pelningumo vertinimo metodika. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. 16, 78–87.
Lechtinen, J. 1996. Financial Ratios in an International Comparison. Validity and Reliability. Vaasa: Universitas Wasaensis.
Lesakova, L. 2007. Uses and Limitations of Profitability Ratio Analysis in Managerial Practice. 5th International Conference on Management, Enterprise & Benchmarking, June 1-2 2007, Budapest.
Mackevičius, J, 2007. Organizacijų veiklos analizė: informacijos rinkimas, sisteminimas ir vertinimas: monografija. 2-asis patais. ir papild. leid. Vilnius: TEV.
Mackevičius, J.; Giriūnas L.; Valkauskas R. 2014. Finansinė analizė: vadovėlis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
Mackevičius, J.; Molienė, O.; Poškaitė, D. 2008. Bendrojo pardavimų pelningumo kompleksinės analizės metodika. Ekonomika. 81, 74–89.
Mackevičius, J.; Tamulevičienė, D.; Valkauskas, R. 2019. Statistinio lyginimo būdo naudojimas atliekant įmonės finansinės būklės analizę. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. 19, 7. doi: 10.15388/batp.2019.7.
Subramanyam, K.R.; & Wild, J.J. (2009). Financial statement analysis (10th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
Tamošiūnienė, R.; & Paškevičienė, J. 2016. Finansinių rodiklių ryšys su listinguojamos įmonės akcijų kaina nustatant vertę. Mokslas – Lietuvos ateitis. 8(2), 182–191.
Tamulevičienė, D. 2016. Methodology of complex analysis of companies’ profitability. Entrepreneurship and sustainability issues. 4 (1), 53–63.
Tulsian M. 2014. Profitability Analysis (A comparative study of SAIL & TATA Steel). IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF) 3(2) I (Mar.-Apr. 2014), 19–22.
Verslo įmonių statistika 2017 [Business Statistics 2017]. 2018. Vilnius: Lietuvos Statistikos departamentas. Prieiga per: [žiūrėta 2019 12 01].
Vertybinių popierių birža NASDAQ OMX. 2010. Organizacijų finansinė analizė: rodiklių skaičiavimo metodika. Vilnius. 97 p. Prieiga per: [žiūrėta 2019 12 01].
Žižytė, V.; Tamulevičienė, D. 2018. Veiklos sritimis grįsto savikainos skaičiavimo metodo taikymas: buhalterines ir audito paslaugas teikiančios įmonės atvejis. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. 17-18, 180–197.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy