Tapatybės ir tarpkultūrinė komunikacija: 14-osios Šiaurės šalių tarpkultūrinės komunikacijos tinklo konferencijos tematinis žemėlapis
-
Renata Matkevičienė
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3386
PDF

How to Cite

Matkevičienė R. (2008). Tapatybės ir tarpkultūrinė komunikacija: 14-osios Šiaurės šalių tarpkultūrinės komunikacijos tinklo konferencijos tematinis žemėlapis. Information & Media, 45, 60-69. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3386

Abstract

Pastaraisiais dešimtmečiais vis labiau kyla susidomėjimas skirtingų kultūrų komunikacija. Tą iš dalies verčia daryti kintanti visuomenė, rinka, pasaulis. Šios tendencijos suveda skirtingą kultūrinį pagrindą turinčius žmones, verčia pavienius individus įsigyventi į jiems nepažįstamą kalbos, papročių ir elgsenos terpę. Ši kaita skatina mokslininkus peržiūrėti šių dienų kultūrų komunikacijos specifiką ir problematiką: multikultūrinės visuomenės tapatumo paieškas, kultūrų komunikacijos ir nacionalinio tapatumo sankirčius, globalios ir lokalios komunikacijos ypatumus, multikultūrinės visuomenės vertybes, tarpkultūrinius konfliktus, kultūrų komunikaciją internete, kultūrų komunikacijos mokymo (-si), skirtingų kultūrų ir lyčių komunikacijos ypatumus ir kt.
Tapatybės klausimai tarpkultūrinės komunikacijos kontekste gana reti, – galima rasti tik keletą diskusinių darbų. Šio straipsnio tikslas – pristatyti tematinio tarpkultūrinės komunikacijos diskurso analizę, remiantis mokslininkų pranešimų, rengtų 14-ajam moksliniam Šiaurės šalių tarpkultūrinės komunikacijos tinklo kongresui, vykusiam 2007 m. lapkričio 29–gruodžio 1 dienomis Vilniuje, pagrindu. Straipsnio autorė siekia pristatyti egzistuojančias temas tarpkultūrinės komunikacijos mokslininkų diskurse, taip pat išryškinti tematinius žemėlapius, atskleidžiančius mokslininkų tyrinėjimų, konferencijos temos koreliacijas.
Tyrimas atskleidė, kad konferencijai pristatytuose pranešimuose vyrauja tradicinės tarpkultūrinės komunikacijos temos, tokios kaip kultūros suvokimas ir interpretavimas, kultūrų skirtumai ir konfliktai, tarpkultūrinė kompetencija ir švietimas, tarpasmeniniai santykiai tarpkultūrinės komunikacijos kontekste, tarptautinė bendrovių komunikacija ir kt.
Straipsnyje taip pat keliamos prielaidos galimiems tyrimams, jungiantiems mokslinės komunikacijos, socialinių tinklų ir tarpkultūrinės komunikacijos temas.

Identities and intercultural communication: Thematic map of the 14th Congress of Nordic Network for Intercultural Communication
Renata Matkevičienė

Summary
The issue of identity in the context of intercultural communication is quite rare in scientific researches. There could be found only several discussions in the field. The aim of the paper is an analysis of a thematic discourse in intercultural communication on the basis of the scientific presentation of the 14th Congress of Nordic Network for Intercultural Communication “Changing Identities in Globalized World” organized in 29 November – 1 December 2007 in Vilnius. The author tries to present the items that are articulated in the analysis of intercultural communication, and lays focuses on the thematic map of the conference, based on the content analysis of abstracts of the presentations made by participants of the conference. The study has showns that the thematic spectrum of intercultural communication is quite stable and reflects the basic aspects of intercultural communication: interpretation of culture, questions of cultural differences and conflicts, intercultural competence in interpersonal communication, international corporate communication, etc. Also, presuppositions are made regarding a qualitative correlation between the topic of the conference and the main items presented in the abstracts. The present investigation could serve as a start-line for a deeper analysis of scientific communication as part of intercultural communication.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2