Lietuvos akademinė e. biblioteka (eLABa)
Žinių visuomenė
Antanas Štreimikis
Vilius Kučiukas
VVU Filosofijos katedra
Aleksandras Targamadzė
LŽŪA Marksizmo-leninizmo katedra
Albertas Žalys
Stanislovas Žurauskas
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2007.0.3472
PDF

How to Cite

Štreimikis A., Kučiukas V., Targamadzė A., Žalys A. and Žurauskas S. (2007) “Lietuvos akademinė e. biblioteka (eLABa)”, Informacijos mokslai, 400, pp. 9-24. doi: 10.15388/Im.2007.0.3472.

Abstract

Greita ir patogi prieiga prie mokslo ir studijø literatûros ir kitos informacijos pagerina studijas, mokslinius tyrimus ir bendravimà. Naudojantis internetu, pasauliniu þiniatinkliu, susisiekimo árankiais ir paieðkos sistemomis, nebûtina vykti á bibliotekà, laukti, kol atneð knygà, ir gaiðti laikà kataloguose ieðkant reikiamo ðaltinio. Kiekvienas skaitytojas norëtø skaityti jam priimtinu laiku ir patogiausioje vietoje. Lietuvos akademinë e. biblioteka (eLABa) skirta Lietuvos mokslo institucijoms, jø autoriai kuria mokslines ir studijø publikacijas, kurias reikia ákelti, kataloguoti, saugoti ir pateikti skaitytojams bei kitoms informacinëms sistemoms. Siekiamas eLABa rezultatas – naudojant informacines ir komunikacines technologijas sparèiau skleisti naujausias mokslo þinias ir mokomàjà medþiagà, gerinti moksliniø tyrimø ir studijø kokybæ, plëtoti nuotolines ir visà gyvenimà trunkanèias studijas, propaguoti Lietuvos mokslininkø, mokslo ir studijø institucijø veiklà ir pasiekimus, ugdyti þiniø visuomenæ ir plëtoti þiniø ekonomikà, tobulinti bendro visuomenës gyvenimo kokybæ. eLABa kuriama plëtojant Lietuvos akademiniø bibliotekø tinklà (LABT) ir ágyvendinant Europos Sàjungos struktûriniø fondø remiamus projektus.

 Lithuanian academic e-library (eLABa)
Antanas Štreimikis, Vilius Kučiukas, Aleksandras Targamadzė, Albertas Žalys, Stanislovas Žurauskas

Summary
Quick and comfortable access to scientific literature and information improves higher education, research and communication. Using the internet, World Wide Web, information search tools there is no necessity to go to the library, wait until the book is delivered to you and waste time while searching for the source you need in the catalogue. Every reader would like to read at the time and place most convenient to him. The Lithuanian Academic e-Library (eLABa) is designed for the personnel of Lithuanian research institutions who write publications on research and higher education that are to be submitted, archived, catalogued and presented to the readers and other systems.
The aim of eLABa is, by the use of information and communication technologies, to develop favourable conditions to disseminate more rapidly the newest scientific knowledge and learning material, to improve the quality of research and higher education processes, to develop distance and lifelong learning, to promote the activity and achievements of Lithuanian institutions of research and science and higher education, to educate e-Society and develop knowledge economy, to improve the quality of society’s life in general. eLABa is being created developing the Lithuanian Academic Libraries Network (LABT) and implementing the projects funded by the European Union Structural Funds.

line-height: 18px;">

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)