«Великая и поразительная область географии»: об источниках географических идей Н.В. Гоголя
Articles
Inga Vidugirytė
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2009.2.7765
PDF

How to Cite

Vidugirytė I. (2009) “«Великая и поразительная область географии»: об источниках географических идей Н.В. Гоголя”, Literatūra, 51(2), pp. 7-20. doi: 10.15388/Litera.2009.2.7765.

Abstract

Tyrimas susieja Gogolio straipsnį „Mintys apie geografiją“ (I redakcija 1830) bei kitus jo rinkinioArabeskos (1835) straipsnius su jo laikmečio geografijos mokslo kontekstu. Analizė leidžia teigti, kas rašytojas buvo susipažinęs su naujausiomis šios sri­ties idėjomis, išskleistomis moderniosios geografijos pradininkų, Aleksandro Humboldto ir Karlo Ritterio, darbuose, kurie iš naujo apibrėžė geografijos objektą – žemės erdvę, suvokiamą kaip gamtos ir žmogaus santykių rezultatas. Gogolio straipsniai rodo, kad jis buvo susipažinęs su išverstais į rusų kalbą Humbold­to ir Ritterio darbais ir, priešingai, nei įprasta rusų geografijos tyrinėjimams, nesupriešino abiejų moks­lininkų idėjų, bet siekė sintetinio, estetinio ir moksli­nio jų derinimo. Rašytojo straipsniai buvo modernio­sios geografijos sklaidos priemonė. Ypatingą dėmesį Gogolis skyrė geografinės vaizduotės vaidmeniui. Paragrafo apie geologiją palyginimas su to meto mi­neralogijos moksliniais straipsniais rodo, kad moks­lą jis suvokė kaip įkvėpimo šaltinį, o meną – kaip žinių perdavimo priemonę. Šiuo požiūriu, Gogolio geografiniai straipsniai yra artimi jo amžininko vo­kiečio Karlo Gustavo Caruso estetiniam traktatui Devyni laiškai apie peizažo tapybą (1831), kuriame teigiama, kad mokslas yra vienintelis kelias, kuriuo turi vystytis menas, jei jis siekia atskleisti amžinas gamtos paslaptis.

Gogolio apsiskaitymas geografijos srityje, kaip ir jo paties geografiniai projektai – straipsniai, planuo­ta knyga apie geografiją, kurioje būtų galima matyti, kaip rašyti istoriją, neįgyvendintas planas sukurti veikalą, pavadinimu Žemė ir Žmonės, – skatina ati­džiau pažvelgti į geografijos ir geografinės vaizduo­tės vaidmenį rašytojo grožiniuose tekstuose.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)