EKSCENTRIŠKOJI EUROPA IR TIKĖJIMO PROPAGANDA. Apmąstymai apie XVII–XVIII a. Katalikų Bažnyčios tikėjimo propagandos kongregaciją ir jos veiklos įtaką europinei Lietuvos tapatybei
Religija ir istorija
Gintautas Mažeikis
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2007.0.2799
PDF

How to Cite

Mažeikis G. (2007) “EKSCENTRIŠKOJI EUROPA IR TIKĖJIMO PROPAGANDA. Apmąstymai apie XVII–XVIII a. Katalikų Bažnyčios tikėjimo propagandos kongregaciją ir jos veiklos įtaką europinei Lietuvos tapatybei”, Religija ir kultūra, 40, pp. 75-92. doi: 10.15388/Relig.2007.0.2799.

Abstract

Straipsnis remiasi nuostata, kad propaganda yra ne tik manipuliacijos, bet ir motyvacijos, subjekto formavimo, kultūrinių tapatybių saugos priemonė ir užtikrina ne tik valdančiųjų klasių, religijų, bet ir civilizacinį tęstinumą. Dažniausiai propaganda, siekdama formuoti sau palankų subjektą, jo tapatybę, remiasi edukacine veikla, kuri geriausiai ilgalaikiu požiūriu atitinka propagandos siekius. Būtent tokia prasme straipsnyje nagrinėjama Sacra Congregatio de Propaganda Fide tikslai, jų sąsajos su jėzuitų ordinu ir jo veikla XVIII a. Lietuvoje steigiant misijas, mokyklas, kolegijas, universitetą. Kartu, remiantis R. Brague prielaida apie tai, kad Europos tapatybė buvo formuojama jos paribiuose, kur aiškiausiai apibrėžiami kultūriniai, religiniai, ideologiniai skirtumai, parodoma, kad jėzuitų ordinas formavo LDK gyventojų europietišką tapatybę, kuri buvo nuosekliai naikinama po 1795 metų paskutinio Lietuvos–Lenkijos valstybės padalijimo. Straipsnyje pastebima, kad XVII–XVIII amžiaus Vatikano propagandos doktrina rėmėsi iš esmės renesansinės kilmės nuostatomis, apie tai, kad krikščioniškasis lavinimas, susietas su oratoriniais menais ir kalbiniu įkvėpimu, geriausiu būdu tarnauja evangelizacijai, tačiau kartu pastebima, kad jėzuitai, siekdami savo tikslų, turėjo nuolatos vykdyti ir aktyvią pasaulietinę ir tarp ordinų politinę veiklą.
Pagrindiniai žodžiai: propaganda, evangelizacija, edukacija, oratorystė, europietiškas tapatumas, jėzuitai, propagandos subjektas.

ECCENTRIC EUROPE AND PROPAGANDA OF FAITH
Considerations about Sacra Congregatio de propaganda fide and its influence on the European identity of Lithuania in XVII–XVIII centuries
Gintautas Mažeikis

Summary
The main thesis about common European identity is based on the maintaining of R. Brague that identities are formed on the borders. The main power for forming self consciousness of local people as Europeans was propaganda. Propaganda is considered as systemic, rational, long-term persuasions of thinking and self evaluation of people. Propaganda seeks to construct the discourse or propaganda subject and legitimate its suggestion and behavior. The Vatican institution of propaganda was formed by popes Gregory XIII and Gregory XV. Finally Congregatio de propaganda fide was established in 1622. The firsts principles of propaganda idea were directly related to the Renaissance Studia humanitatis. P. Neri and his Congregatio oratorium continued Florence’s Christian humanism and ecstatic rhetoric of G. Sovanarola. Neri also continued some ideas of L. Valla about rhetoric manifestation of the truth. Gregory XIII supported movement and ideas of Neri. From the other side he was a patron of Society of Jesus and he established first propaganda commission for the providing of Catholic faith on the borders of European world. Gregory XIII initiated propaganda through spreading of Jesuit’s and other Christian order’s missions, colleges, universities. The propaganda and Jesuits influence on Grand Duck of Lithuania is compared with Jesuits activities in the North America. Lithuanians were very pagans in the rural spheres in this time. The protestant movement was influenced in the cities. The Vatican Episcope’s power was not popular between Lithuanian noblemen and the influence of Protestant Livonia was significance. From the civilization point of view Russian or Eurasian pressing was felt all time and many of Grand Duke of Lithuania lands were Slavs. The article seeks to show how did Jesuits form the network of education, how they competed with other Catholic orders, how they make new discipline and communities of local people. Jesuits became very important power for forming European subject on the borders of Europe in the XVII and XVIII centuries. They created new religious, scientific, political, national discourses and educational networks necessary for interpellation of subject of European civilization. Thought Russian Imperia tried to build new identities and world feeling, new educational system and propaganda after occupation of Lithuania in 1795 the European identity of Lithuanians survived on the archeological level, history of education and myths.
Keywords: propaganda, evangelization, education, rhetoric, European identity, Jesuits, Catholic orders, subject of propaganda.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy