Statistikos specialistų rengimas Vilniaus universitete
Articles
Vilijandas Bagdonavičius
Vilnius University, Lithuania
Gindra Kasnauskienė
Vilnius University, Lithuania
Vytautas Kėdaitis
Vilnius University, Lithuania
Romualdas Valkauskas
Vilnius University, Lithuania
Published 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2009.13965
PDF

Keywords

none

How to Cite

Bagdonavičius V., Kasnauskienė G., Kėdaitis V. and Valkauskas R. (2009) “Statistikos specialistų rengimas Vilniaus universitete”, Lithuanian Journal of Statistics, 48(1), pp. 104-110. doi: 10.15388/LJS.2009.13965.

Abstract

Problema. Neretai tapatinamos ne tik sąvokos „statistika“ ir „statistinė apskaita“, dažnai pati statistika suprantama kaip savitas skaičių rinkinys, at­spin­dintis tai, „kas yra ar vyksta“ valstybėje. Tai nese­nos istorijos palikimas, kuris menkai dera su statis­tikos, kaip mokslo, samprata. Kita vertus, tai savos istorijos dalis, į kurią reikia pažvelgti per šios srities specialistų rengimo prizmę.

Straipsnio tikslas yra įvertinti statistikos specialistų rengimo procesą Vilniaus universitete. Tam tikslui buvo iškeltas uždavinys – atlikti statis­ti­kos specialistų rengimo Vilniaus universitete patir­ties analizę, išryškinti jos savitumus.

Tyrimo metodai – informacijos rinkimo, lygini­mo, apibendrinimo metodai, asmeniniai stebėjimai ir patirtis.

Problemos ištyrimo laipsnis. Literatūroje nėra bandymų kompleksiškai spręsti problemą ar tyrimų, atsispindinčių čia nagrinėjamą temą.

Tyrimo praktinė reikšmė. Įvertinta padėties raida temos kontekste bei tyrimu apibrėžtos ateities gairės.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)