Studentų informacinę elgseną motyvuojantys veiksniai
-
Erika Janiūnienė
Published 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2012.0.1067
PDF

How to Cite

Janiūnienė E. (2012). Studentų informacinę elgseną motyvuojantys veiksniai. Information & Media, 61, 83-92. https://doi.org/10.15388/Im.2012.0.1067

Abstract

Žinių visuomenės keliami iššūkiai – nuolatinis žinių gilinimas, gebėjimas jas pritaikyti konkrečioje situacijoje, kelia naujus reikalavimus mokymo(si) procesui, kurio metu besimokantis asmuo (studentas) turi ne tik pasyviu būdu gauti informaciją, bet ir lavinti gebėjimus spręsti realias problemas individualiai ieškant informacijos. Savarankiškos studijos įvairiuose šaltiniuose ieškant atsakymų į probleminius klausimus suteikia mokymosi procesui prasmingumo ir naudingumo. Orientacija į savarankišką mokymąsi pagrįsta aktyvia informacijos ieška, kokybiškos informacijos apdorojimu bei gebėjimu ją pritaikyti sprendžiant užduotį. Neabejotina, kad informacinė elgsena tampa mokymosi proceso dalimi, kai identifikuojamos turimos žinios ir rasta informacija užpildomos žinių spragos.
Siekiant aktyvinti studentų informacinę elgseną, kuri padeda gilinti dalykines žinias, aktyviai ieškant, apdorojant ir interpretuojant informaciją, ir tas žinias integruoti į jau esamą žinojimą, svarbu identifikuoti esminius informacinę elgseną motyvuojančius elementus.
Šio mokslinio straipsnio tikslas – mokslinės literatūros analizės metodu nustatyti veiksnius, darančius įtaką studentų informacinei elgsenai. Straipsnyje kompleksiškai derinami aprašomieji ir analitiniai sociologinių tyrimų metodai. Teoriniai nagrinėjamos problemos aspektai deklaruoti naudojant kritinio mąstymo principus, mokslinės argumentacijos metodus.
Pagrindiniai žodžiai: informacinė elgsena, informacinės elgsenos modeliai, studentų informacinė elgsena, informacinės elgsenos motyvavimas, bendradarbiaujanti informacinė elgsena.

The motivating factors of student information behavior
Erika Janiūnienė

Summary
The ability to apply knowledge in a particular situation raises new requirements for the learning process. Problem-based learning promotes students to independently seek information. The information behavior becomes part of the learning process, during which the identification of existing knowledge and retrieval of information help students to complete the knowledge gaps. In order to activate students’ information behavior, it is important to identify the essential elements that motivate information behavior.
The article presents results of a theoretical analysis of the basic factors influencing information behavior. This analysis has shown that there are three groups of motivating dimensions: cognitive (information literacy and initial knowledge), situational (work task), and emotional (individual motivation).

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)