Ne vien komunikacija. Epistemologija ir metodologija kaip komunikacijos teorijų tipologijos kriterijai
Informacinė visuomenė
Kęstutis Kirtiklis
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3123
PDF

How to Cite

Kirtiklis K. (2011) “Ne vien komunikacija. Epistemologija ir metodologija kaip komunikacijos teorijų tipologijos kriterijai”, Information & Media, 580, pp. 42-55. doi: 10.15388/Im.2011.0.3123.

Abstract

Straipsnyje analizuojami pastaraisiais dešimtmečiais pateikti komunikacijos teorijų tipologijų pasiūlymai. Išnagrinėjus jų trūkumus tvirtinama, kad komunikacijos teorizavimas yra neatskiriamas nuo tyrimų praktikų, todėl (1) deramų kriterijų komunikacijos teorijų tipologijai reikia ieškoti jungiant teorines komunikacijos sampratas su tyrimų metodologijomis ir jas pagrindžiančiomis epistemologinėmis pozicijomis; (2) būtent epistemologinės nuostatos teikia pagrindą jungti komunikacijos sampratą ir tyrimų metodologiją. Straipsnyje taip pat tvirtinama, kad remiantis epistemologiniais ir metodologiniais kriterijais skirtinos dvi, natūralistinė ir interpretacinė, komunikacijos teorijos ir tyrimų tradicijos.
Pagrindiniai žodžiai: komunikacijos teorija, komunikacijos mokslų filosofija, natūralizmas, interpretacinė prieiga, socialinių mokslų metodologija.

Not by Communication Alone. Epistemology and Methodology as Typological Criteria of Communication Theories
Kęstutis Kirtiklis

Summary
The article deals with the attempts to typologize communication theories proposed in recent decades. Examining their flaws it argues that communication theorizing is inseparable from the practice of research, therefore (1) the appropriate criteria for typology of communication theories are to be found in combining theoretical conceptions of communication with methodologies of research and their grounding epistemologies; (2) it is epistemology that provides the basis for bringing together the conceptions of communication and the methodologies of research. It also argues that using epistemological and methodological criteria, two – naturalist and interpretive – traditions of communication theory and research may be distinguished.
Keywords: communication theory, philosophy of communication sciences, naturalism, interpretivism, methodology of social sciences.

 

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy